LGD Skórzec SŻW spotkanie2

Data publikacji: 22.10.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze pracownika 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

 1. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 22 października 2021 r. nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów planowanych IV kwartale 2021 roku w LGD Ziemi Siedleckiej (przede wszystkim podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą).

Data: 08.11.2021 r. (poniedziałek)
Miejsce: 
sala konferencyjna Urzędu Gminy Siedlce (ul. Asłanowicza 10, Siedlce)
Prowadzący: Marzena Cieślak
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.

FORMA SZKOLENIA: szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia na podstawie prezentacji: omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

W II części szkolenia odbędą się warsztaty, w ramach których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu: 726 707 702.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

 

Data publikacji: 19.10.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Łukasza Gosia "GOŚ-SERWIS";

- Jakuba Chyżego.

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - październik 2021 r.

Data publikacji: 14.10.2021 r.

LGD MGOK Mordy SŻW wykład Integracja i edukacja 1


 Data publikacji: 30.09.2021 r.

LGD GOK Mokobody SŻW wykład odwołany


 Data publikacji: 22.09.2021 r.
 Data aktualizacji: 27.09.2021 r.

BLGD projekt współpracy logotypy 2021

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Stowarzyszeniem Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania oraz Deutschland Leader-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen realizuje projekt współpracy pt. „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie”. W ramach projektu LGD Ziemi Siedleckiej zamierza oznakować ok. 800 km szlaków rowerowych.

Długość szlaków w każdej gminie zostanie diagnozowana podczas spotkań dot. projektowania i wyznaczania tras. Na terenie każdej gminy członkowskiej LGD Ziemi Siedleckiej, tj. Zbuczyn, Wiśniew, Siedlce, Domanice, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Suchożebry, Miasto i Gmina Mordy, Kotuń, zostanie umieszczona metalowa tablica, na której będzie znajdowała się mapa z oznaczonymi szlakami rowerowymi. Umieszczone zostaną także tablice drewniane, na których pojawi się informacja na temat LGD ZS oraz lokalnych atrakcjach kulturalno-turystycznych. W ramach projektu zostanie wytyczona trasa nordic walking (10 km) wokół Krainy Nocy i Dni (gm. Wodynie). Zostanie stworzona także aplikacja mobilna, działająca online i offline, zawierająca oznakowanie przez LGD ZS trasy rowerowe oraz trasę nordic walking. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2021 do września 2022 roku. Wartość całego projektu to 759 292 zł. 

 

Data publikacji: 20.09.2021 r.

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Pula środków wynosi 70 mln zł. 

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie KGW musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pomoc jest kontynuacją pomocy udzielanej kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, która była udzielana od 2018 r. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  

- 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków;

- 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków;

- 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych, reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej czy rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Wniosek o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku, sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej oraz więcej informacji dostępne TUTAJ

Kolo Gospodyn Wiejskich 800x300


 

Data publikacji: 20.09.2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane od 1 do 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

W tym roku laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

 • wolontariat indywidualny;
 • wolontariat grupowy;
 • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
 • wolontariat seniorów;
 • kategoria specjalna - wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

 

Plakat Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program LEADER - z 5% do 8% przyniosły taki efekt.

20210812 115004 5124

To dzięki zaangażowaniu wielu Lokalnych Grup Działania, samorządowców i organizacji non profit udało się przekonać Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę do przeznaczenia większej ilości pieniędzy na rozwój lokalnych społeczności i ich oddolnych inicjatyw, mających czynić wieś bardziej atrakcyjną do życia dla mieszkańców oraz wyrównujących szanse zawodowe i te dotyczące rozwoju osobistego.

Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że w ślad za Ministrem, podobne decyzje, dotyczące gospodarowania unijnymi funduszami podejmują kolejne Samorządy.

Dzięki tym działaniom będziemy mogli umiejętnie zapobiegać emigracji ludności ze wsi do miasta, podnosić standard życia poza większymi aglomeracjami, czynić obszary wiejskie bardziej atrakcyjne i dostępne dla turystów, rozwijać lokalne sektory rolno-spożywcze i inne niż rolnicze gałęzie gospodarki.

Dziękujemy!

Konsultacje trwają do 15 września i odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Internetowej dostępnej pod linkiem

Podzielcie się tą informacją ze wszystkimi, którym dobro naszych społeczności leży na sercu.

Data publikacji: 12.08.2021 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek pani Ewy Katarzyny Domańskiej.

 

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - sierpień 2021 r.

 

Data publikacji: 10.08.2021 r.

csm 2021 prow aktualnosci 6196ee4515

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej zamieszczamy link, gdzie zostały opublikowane spakowane dokumenty.

Link dostępny TUTAJ.

 

Data publikacji: 06.08.2021 r.

 

 

 

 

89778879 2541681579439143 1993033437170106368 o

Przypominamy, że  Biuro LGD Ziemi Siedleckiej nadal pracuje w formie hybrydowej. Preferowany jest kontakt telefoniczny bądź e-mailowy. Wizyta w biurze LGD Ziemi Siedleckiej będzie możliwa po uprzednim umówieniu się.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie, przekazania do opiniowania i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, informujemy, że 30 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line dot. projektowanych zmian. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-zaproszenie-na-otwarte-spotkanie-w-ramach-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html.

Spotkanie otworzy prezentacja założeń projektu zmian. Następnie każdy z uczestników spotkania będzie mógł się wypowiedzieć. Maksymalny czas wypowiedzi uczestnika nie może przekroczyć 2 minut. Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.

W celu udziału w spotkaniu należy wypełnić i przesłać do 25 lipca 2021 r. formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LDhvXPcNZ02K7KEEMQQclbVAzJoZvdRLjW8sIVqB6AtUNFQ2RVQ4WElGTEpMV05VR05TS0dZRFNORS4u&wdLOR=cA0C73C83-5176-40A8-96D1-DB637D28B67D.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż pozwalają na to możliwości oprogramowania, Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizuje kolejne spotkania, w tej samej formie, tak aby każdy zainteresowany mógł zabrać głos w sprawie.

Zwracamy się także prośbą o rozpowszechnienie informacji o planowanym spotkaniu wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, aby też mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany uchwały antysmogowej.

smog
Zdjędie: Fotolia

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wnioski:

- pani Patrycji Domaradzkiej,

- pana Andrzeja Sobiczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROMET Andrzej Sobiczewski.

 

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - lipiec 2021 r.

 

Data publikacji: 12.07.2021 r.

 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna rusza z kolejną wakacyjną akcją promocyjną #KamperemPoMazowszu, która obejmie swoim zasięgiem ponad 40 atrakcji turystycznych i wydarzeń na Mazowszu na trasie liczącej kilka tysięcy kilometrów.

Wakacyjne relacje z wojaży będą na bieżąco pojawiały się w mediach społecznościowych www.Facebook.com/ModaNaMazowsze, abyście wiedzieli gdzie najlepiej wybrać się kamperem lub z przyczepą i czego realnie możecie spodziewać się na miejscu.

W okresie ciągłego zagrożenia pandemią COVID-19 kampery cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, dzięki swej mobilności i możliwościom zapewnienia bezpiecznej podróży i noclegu, poza zatłoczonymi kurortami. Pokazanie takich kameralnych miejsc na Mazowszu i promocja spędzania urlopu w Polsce to jeden z celów przedsięwzięcia.

to jako 1

Dodatkowo w ramach akcji będą gromadzone materiały do pierwszego na Mazowszu przewodnika caravaningowego. Odwiedzenie kampingów, pól dla kamperów i zebranie informacji o dostępnej tam ofercie i infrastrukturze będzie swoistą diagnozą i punktem wyjścia do opracowania mazowieckiego turystycznego produktu caravaningowego.

Partnerami akcji są nowi członkowie MROT:
– Wypożyczalnia kamperów KoKo Kamper (https://kokokamper.pl/)
– Warszawskie Centrum Caravaningu – Szerokiej Drogi (https://szerokiejdrogi.com/)

Na wakacyjnej trasie wyprawy podczas kolejnych tygodni eskapady znajdą się m. in. następujące miejsca i imprezy:

TYDZIEŃ 1
Zamek Liw i Węgrów, Dwór Mościbrody i Siedlce, Farma Iluzji, Jeruzal i gmina Mrozy, Winnica Dwórzno – Wino i Oliwa, Targi Misja Kampinos,

TYDZIEŃ 2
Warka – Muzeum Pułaskiego i rzeka Pilica, Kozienice – Puszcza Kozienicka i Królewskie Źródła, Radom – Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Malczewskiego, Szydłowiec – Zamek, Kościół, Ratusz, Pojezierze Gostynińskie – Gostynin i Zalew Włocławski,

TYDZIEŃ 3
Żelazowa Wola, Brochów, Sanniki, Skansen w Wiączeminie, Płock, Muzeum Wsi mazowieckiej w Sierpcu, Wyszogród, Czerwińsk, 700-lecie Warki i spływ kajakowy, Żyrardów,

TYDZIEŃ 4
Ciechanów – Zamek, Torus i Opinogóra, Kadzidło i Wach, Pułtusk i Zamek w Pułtusku, Zalew Zegrzyński.

W każdym z wizytowanych miejsc wszystkim odwiedzającym są udostępniane mapy i przewodniki po Mazowszu oraz magazyn "Moda na Mazowsze". Całość akcji jest przygotowana i realizowana przez zespół MROT z pomocą partnerów. elem akcji jest promocja atrakcji i wydarzeń turystycznych na Mazowszu, diagnoza potencjału rozwoju turystyki caravaningowej w regionie oraz audyt pól caravaningowych i campingowych.

Glaleria zdjęć z trasy akcji Kamperem po Mazowszu dostępna TUTAJ

2021 MNM Kamper 8 of 60 

2021 MNM Kamper 19 of 60

 2021 MNM Kamper 11 of 60

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce zaprasza na bezpłatną konferencję on-line pt. „Rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich – doskonalenie oferty”, która odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. (środa) w godz. 9.00-14.00.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności pozarolniczej, agroturystycznej / turystycznej i edukacyjnej, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz doradców.

Aby uczestniczyć w konferencji, należy wcześniej zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie MODR:    https://www.modr.mazowsze.pl/szkolenia-zbiorcze/szkolenia-online

lub bezpośrednio pod linkiem: https://modrwarszawa.clickmeeting.com/rozwoj-dzialalnosci-turystycznej-na-obszarach-wiejskich-doskonalenie-ofert/register?_ga=2.86210072.1037074196.1623043145-575027267.1620302205

Osoby zarejestrowane otrzymają na swój adres e-mail informację zwrotną z dostępem do wydarzenia. Pytania dot. konferencji prosimy kierować na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 504 149 862, 25 640 09 38.

Konferencja MODR program VI 2021

 

Data publikacji: 25.06.2021 r.

 

Aktywni Seniorzy Ziemi Siedleciej 2 plakat3 1


 

Data publikacji: 22.06.2021 r.

 

Przypominamy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczął w tym miesiącu proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiana treści LSR jest związana z podwyższeniem wysokości środków finansowych w ramamch poddziałania 19.2 i 19.4 oraz z wnioskami organów LGD. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Szczegóły tutaj.

Data publikacji: 16.06.2021 r.

Już po raz trzeci Samorząd Województwa Mazowieckiego szuka najlepszych i najaktywniejszych kół gospodyń wiejskich na Mazowszu. Pula nagród to 30 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać do 25 czerwca.

Wystartowała trzecia edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich ph. „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Jest on organizowany w celu rozbudzenia aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a w szczególności pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W konkursie nagradzana będzie działalność związana z rozwojem obszarów wiejskich na Mazowszu. Wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii, turystyka na obszarach wiejskich, wykorzystanie dóbr kultury w rozwoju tych obszarów, rozwój rolnictwa ekologicznego, organizacja spółdzielczości oraz grup producenckich czy też aktywizacja społeczności lokalnych to działania, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonych kół gospodyń wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.:

1) wypełnionego formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, zawierającego zgody na publikację danych zwycięzców na www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl i oświadczenie dotyczące danych osobowych;

2) przynajmniej 2 rekomendacji (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);

3) 3 przepisów kulinarnych związanych z regionem udokumentowanych fotograficznie (fotografie w formie drukowanej oraz elektronicznej na dowolnym nośniku lub przez pocztę elektroniczną) wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej. Na bazie przepisów jest zaplanowane wydanie drugiej edycji książki kucharskiej mazowieckich gospodyń oraz rekomendacje instytucji współpracujących. Komisja oceniać będzie tylko przesłane materiały.

csm 2021.05.kgw 7760abdedf

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (dopuszczalna forma elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03–469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Nagrody finansowe dla KGW z przeznaczeniem na ich potrzeby mają w tym roku łączną wysokość 30.000 zł. Wstępnie zakłada się, że przyznane będą trzy stopnie nagród: I stopień: do 10.000 zł; II stopień: do 8.000 zł i III stopień nagrody: do 6.000 zł (nagrody nieopodatkowane), możliwa kategoryzacja (np. ze względu na liczbę członków KGW) i kilka nagród jednego stopnia. Nagrody zostaną wypłacone w formie przelewów finansowych na wskazane przez Koła Gospodyń Wiejskich udokumentowane konta. Wszystkie KGW uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe gadżety promujące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. TNa KGW czekają także nie tylko prestiż i podziw, ale także wymierne wsparcie finansowe dla ich działalności.

Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły konkursu sa dostępne także na stronie KSOW Województwa Mazowieckiego.

 

Data publikacji: 11.06.2021 r.

 

Konkurs im. Stefana Czarnowskiego plakat

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze ogłosiła konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. Celem konkursu jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączające społeczność w tym grupy defaworyzowane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Organizatorom zależy szczególnie na włączeniu do procesu wdrażania LSR tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność.

Kokurs nawiązuje do postaci Stefana Czarnowskiego (1879-1937), wybitnego polskiego socjologa, pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, mającego duże zasługi na rzecz rozwoju systemu zabezpieczeń społecznych i strategii państwa opiekuńczego w demokracjach zachodnich. 

Konkurs jest  skierowany do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.
Zainteresowane LGD-u lub ich beneficjenci dokonują zgłoszeń do biura LGD-PM na karcie zgłoszenia od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r. Skan wypełnionej i podpisanej karty należy wysłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Komisja dokona oceny i wyłoni laureatów do 10 sierpnia 2021 r.
Przyznane zostaną po 3 nagrody główne w każdej z 4 kategorii, łączna pula nagród 50 000 zł. Ponadto wyróżnienia specjalne rzeczowe Wójta Gminy Załuski i Starosty Powiatu Płońskiego o wartości po 1000 zł. Wybrane projekty zawierające rozwiązania włączające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do życia publicznego, angażujące je do różnych inicjatyw oddolnych, będą zamieszczone również we wspólnej publikacji w wersji elektronicznej w 2 wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz rozpowszechniane w wybranych województwach, kraju i UE.

Partnerzy projektu: Powiat Płoński, Gmina Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Karta zgłoszenia

 

Data publikacji: 11.06.2021 r.

Dnia 4 czerwca (piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej jest nieczynne. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Data publikacji: 02.06.2021 r.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się dnia 27 maja 2021 r. od godz. 15.30 w biurze LGD ZS w Wiśniewie przy ul. Siedleckiej 13: Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
 6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
 8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
  a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się
  w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
  b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
  - nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
  - zostały uznane za niezgodne z LSR.
 9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wniosków Beneficjentów.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

iPleaders 6

 

Data publikacji: 20.05.2021 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na konferencję on-line nt. Bezpieczeństwo żywności - świadomość producenta i konsumenta, która odbędzie się 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W imieniu Organizatorów do udziału w konferencji zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, osoby zainteresowane małym przetwórstwem lokalnym, prowadzeniem działalności agroturystycznej i edukacyjnej, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz doradców MODR. Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie działalności pozarolniczej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem otrzymają link z dostępem do wydarzenia po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie MODR www.modr.mazowsze.pl/szkolenia-zbiorcze oraz bezpośrednio pod linkiem dostępnym TUTAJ.

PROGRAM KONFERENCJI W FORMACIE PDF

Program konferencji MODR 2021 V

 

Data publikacji: 20.05.2021 r.

 

 

Szanowni Wnioskodawcy!!!

Biuro LGD informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz.U. z 2015 r. poz. 378 ze zm.) trwa wysyłanie do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborach zakończonych 29 kwietnia 2021 roku, wezwań do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Prosimy o bieżące sprawdzenie skrzynek mailowych wskazanych w oświadczeniach o adresie e-mail w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD Ziemi Siedleckiej.

Data publikacji: 06.05.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 3 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wnioski:

- pani Marii Porowskiej,

- pana Dariusza Sawickiego - MADAR Dariusz Sawicki,

- pani Justyny Estery Smagi.

 

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - kwiecień 2021 r.

 

Data publikacji: 30.04.2021 r.

LGD zasady nabory 2011

 

Data publikacji: 26.04.2021 r.

TV Wschód 

Kliknij w zdjęcie i obejrzyj materiał

 

 

Data publikacji: 23.04.2021 r.

 

89778879 2541681579439143 1993033437170106368 o

Przypominamy, że  Biuro LGD Ziemi Siedleckiej nadal pracuje w formie hybrydowej. Preferowany jest kontakt telefoniczny bądź e-mailowy. Wizyta w biurze LGD Ziemi Siedleckiej będzie możliwa po uprzednim umówieniu się.

K O M U N I K A T :

Szanowni Państwo, 
w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników jesteśmy zmuszeni ograniczyć możliwość wizyt w biurze LGD Ziemi Siedleckiej do odwołania. Zachęcamy do korzystania z komunikacji e-mailowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznej (726-707-702 lub 606-515-555). W sprawach pilnych istnieje możliwość umówienia doradztwa, ale tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z pracownikiem biura LGD ZS w celu ustalenia terminu i miejsca wizyty.

Życząc Państwu zdrowia pozostaję z poważaniem, 
/-/ Hubert Pasiak
Prezes Zarządu

 

 

 

Data publikacji: 08.04.2021 r.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim, które wykazują się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności. Każda gmina ma prawo zgłosić do konkursu jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa).

csm projekt popr 08 0603c82441
Projekt bonu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie – oceny zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (lub wersje elektroniczne drogą mailową) w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”,

a w przypadku wysyłki elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pula nagród finansowych w Konkursie wynosi maksymalnie 30.000 zł brutto:

 1. I stopień – nagroda do 10.000 zł;
 2. II stopień – nagroda do 7.500 zł;
 3. III stopień – nagroda do 5.000 zł;
 4. wyróżnienia – nagrody do 1.000 zł.

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na Mazowszu. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono w tym roku niemal 2,5 mln zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 kwietnia.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Aktywne koła gospodyń wiejskich są często głównym motorem napędowym życia społecznego na wsi. Pielęgnują lokalne tradycje, organizują wydarzenia, są miejscem współpracy i odważnego działania. Według Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich na Mazowszu zarejestrowano 1267 takich organizacji. Liczba ta od lat systematycznie rośnie, a w działalność kół angażuje się coraz więcej mieszkańców mazowieckich wsi, także panów.

– Gospodynie aktywne społecznie to kobiety, które w swoich społecznościach są swoistymi liderkami. Mają wiele umiejętności i motywację do działania na rzecz innych. Dzięki naszemu konkursowi, będą mogły jeszcze lepiej rozwinąć swoje koła i ich przedsięwzięcia. Drogie Panie – czekamy na wasze zgłoszenia – mówi marszałek Adam Struzik.

qHx5nFaOjWmYqLbCWGZoaktywne gospodynie 1 fb

Fundusze na własną działalność i promocję lokalnej społeczności
Samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku niemal 2,5 mln zł na wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. W ramach konkursu można starać się o środki na zakup m. in. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego czy strojów ludowych. W zgłoszeniu należy wskazać, jak zakup danych sprzętów przyczyni się do rozwoju organizacji i możliwości działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

 

– Organizacje takie jak koła gospodyń wiejskich są siłą sprawczą wielu ważnych przedsięwzięć na naszych mazowieckich wsiach. Liczymy, że dodatkowe środki, jakie mogą otrzymać od samorządu Mazowsza, pozwolą im jeszcze sprawniej działać w swoich społecznościach. To także dobra okazja do wypromowania swojej lokalnej działalności – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Konkurs ma przede wszystkim wesprzeć aktywność kobiet na wsi i sprzyjać rozwojowi lokalnych społeczności. Adresowany jest do aktywnych działaczek z terenów wiejskich – kół gospodyń, stowarzyszeń, kółek rolniczych i innych organizacji pozarządowych. W zeszłym roku, mimo nietypowego czasu pandemii, z dofinansowania skorzystało 471 organizacji, realizując projekty za w sumie ponad 2,3 mln złotych.

W tym roku jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 tys. zł. Kwota jest w całości przeznaczona na zakupy. Organizacja nie musi wnosić wkładu własnego. Dzięki dodatkowym środkom mazowieckie gospodynie będą mogły bez przeszkód zorganizować jeszcze więcej przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.

LGD życzenia Wielkanoc 2021

 

Data publikacji: 01.04.2021 r.

LGD zmiana telefonu

 

Data publikacji: 31.03.2021 r.

W dniach 1-2 kwietnia (czwartek-piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej jest nieczynne. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

 

Data publikacji: 31.03.2021 r.

Nabory 2021
Kliknij w zdjęcie i poznaj szczegóły

 

Data publikacji: 29.03.2021 r.

Zmieniło sięInformujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowane dokumenty LGD ZS: Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej oraz Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W dniu 23 marca 2023 roku został podpisany w tym zakresie aneks do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012/16 z dnia 17.05.2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie. Ww. dokumenty znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl (zakładka: LSR -> Dokumenty LSR). 

Data publikacji: 26.03.2021 r.

Plakat NOWA SIEDZIBA

 

Data publikacji: 26.03.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 4 uchwały w sprawie zajęcia stanowiska na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji beneficjentów:

- pani Magdaleny Komar,

- pani Weroniki Marty Lorentowicz,

- p[ana Marcina Szczepańskiego,

- firmy PROMET Andrzej Sobiczewski.

 ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - marzec 2021 r.

 

Data publikacji: 08.03.2021 r.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności, organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020. 

r3d1nFqGiWmso2uDZA21.laur3 copy

Konkurs został zaplanowany z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na warsztat refleksyjny on-line, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju naszej LGD – w związku z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warsztat refleksyjny (pięciogodzinny) przeprowadzony zostanie w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) od godz. 13.00. W trosce o Państwa bezpieczeństwo warsztaty odbędą się on-line ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19. Na podane przez Państwa w zgłoszeniach adresy e-mail zostaną przesłane linki z zaproszeniem, które umożliwią uczestnictwo w spotkaniu (link otrzymacie Państwo najpóźniej do 24 lutego do godz. 10.00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 23 lutego 2021 r. do godz. 20.00 mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel.: 25 6330139.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Data publikacji: 19.02.2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalisty ds. Rozliczeń została wybrana następująca kandydatura:

 1. Ewelina Pędzich-Chyży, zam. w Chodowie – stanowisko: Specjalista ds. Rozliczeń

Osoba wybrana na ww. stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na stanowisku pracy oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.

Siedlce, 3 lutego 2021 r.


Data publikacji: 04.02.2021 r.

Przypominamy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczął jesienią ur. proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiana niektórych treści LSR jest związana z wnioskami organów LGD. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 15.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Szczegóły tutaj.

Data publikacji: 25.01.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 6 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wnioski:

- Pani Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory",

- Pana Przemysława Wrzoska - Centrum Treningu Przemysław Wrzosek,

- Pani Ewy Katarzyny Domańskiej,

- Pana Tomasza Niedziółki i Tomasza Makacia - Catering Blue s.c. Niedziółka Tomasz, Makać Tomasz,

- Pana Łukasza Gosia - Łukasz Goś „GOŚ-SERWIS”,

- Pana Andrzeja Jacka Adamusa.

 

ProtokolProtokół I 2021 - uchwały1-6/01/2021

Data publikacji: 25.01.2021 r.

Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze pracowników

 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce.

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 18 stycznia 2021 r. nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

 I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy minimum 3 lata,
 • Doświadczenie w zakresie działań rozliczeniowych związanych z realizacją projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych oraz dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki,
 • Doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej oraz w sporządzaniu sprawozdań do UOKIK w związku z udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis- ustalanie i aktualizacja pomocy de minimis),
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji,
 • Prawo jazdy kat. B.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, ekonomii, marketing lub innym o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w/w zakresie.

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do nowych formularzy umów (wersja 5z) przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy zostały zawarte w nowym formularzu umowy. Zaktualizowano również wzór formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- do wersji 4z i wcześniejszych.

Ponadto ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zmianie uległy również załączniki do umowy, tj. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej, Załącznik nr 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Nowe formularze ww. dokumentów zostały opublikowane na stronie internetowej ARiMR:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl)

Nowe formularze są także dostępne na stronie internetowej: mazowieckie.ksow.pl.

miniCRM zmiany


 

Data publikacji: 11.01.2021 r.

LGD Nowy Rok 2021 Życzenia

 

Data publikacji: 31.12.2020 r.

 

Informujemy, że w dniach 23-24 grudnia Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej jest nieczynne. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

 ZAMKNIĘTE 23 24 12

Data publikacji: 22.12.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wnioski:
- pani Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory";
- pana Jarosława Wysokińskiego Zakład Usług Transportowych.

ProtokolProtokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS - grudzień 2020 r.

Data publikacji: 22.12.2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę dotyczącą uzupełnienia składu rady w drodze kooptacji.

Protokół XI 2020

Data publikacji: 03.12.2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- pani Marii Porowskiej;
- pani Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory";
- Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

ProtokolProtokół XI 2020 - uchwały 2, 3 i 4/11/2020

Data publikacji: 03.12.2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek MOTO REGEN Marcin Karpik.

Protokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS

 

Data publikacji: 03.11.2020 r.

 

informacja promocyjna o projekcie 1

2e4yPDS


 Data publikacji: 30.10.2020 r.

89778879 2541681579439143 1993033437170106368 o

 

Informujemy, że od 3 listopada 2020 roku Biuro LGD Ziemi Siedleckiej pracuje w formie hybrydowej. Preferowany będzie kontakt telefoniczny bądź emailowy. Wizyta w biurze LGD Ziemi Siedleckiej będzie możliwa, po uprzednim umówieniu się.

 

K O M U N I K A T :

Szanowni Państwo, 
w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników jesteśmy zmuszeni ograniczyć możliwość wizyt w biurze LGD Ziemi Siedleckiej do odwołania. Zachęcamy do korzystania z komunikacji e-mailowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznej (25 633-01-39). W sprawach pilnych istnieje możliwość umówienia doradztwa, ale tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z pracownikiem biura LGD w celu ustalenia terminu.


Życząc Państwu zdrowia pozostaję z poważaniem, 
/-/ Hubert Pasiak
Prezes Zarządu

Data publikacji: 30.10.2020

 

Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy/miasta będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

3b3a67003b

 

Data publikacji: 27.10.2020 r.

Informujemy, iż w dniu 10 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555).

Poninżej do pobrania:

PEŁNA WERSJA ROZPORZĄDZENIA PO ZMIANACH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA  Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCE BENEFICJENTÓW

 

zmiany

Data publikacji: 21.10.2020 r.

Dwa dni temu wystartował kolejny nabór wniosków o dotacje płynnościowe z Unii Europejskiej dla mazowieckich przedsiębiorców. Z uwagi na trudności w prowadzeniu działalności spowodowane epidemią COVID-19 zarząd województwa zdecydował o uruchomieniu drugiego już naboru dla mikro i małych firm.

 

Dla kogo wsparcie?

Tym razem o wsparcie będą mogli ubiegać się przedstawiciele branż: transportowej, gastronomicznej, reklamowej, fotograficznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej, a także drukarskiej. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pomoc w wysokości od 23,5 tys. w przypadku jednoosobowych firm do nawet 164,7 tys. zł w przypadku małych przedsiębiorstw. Pula dostępnych środków wynosi 44,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Na złożenie wniosków przedsiębiorcy mają czas do 21 października.

Mija już siedem miesięcy od momentu, gdy epidemia COVID-19 wstrzymała światowe gospodarki. W przypadku niektórych branż cały czas występują duże trudności w powrocie do funkcjonowania, a kolejne miesiące nie zapowiadają poprawy. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że podjęcie decyzji o uruchomieniu kolejnych środków na wsparcie mikro i małych firm działających w regionie jest naturalną reakcją na obecną sytuację gospodarczą.

unnamed

O dotacje płynnościowe już od 14 października będą mogły ubiegać się firmy prowadzące jako przeważającą działalność: transportową (PKD: 49.39.Z; 52.29.C), gastronomiczną (PKD: 56.21.Z; 56.29.Z; 56.10.B), działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z), fotograficzną (PKD: 74.20.Z), artystyczną i literacką (PKD: 90.03.Z), sportową (PKD: 93.11.Z; 93.12.Z; 93.13.Z; 93.19.Z), rozrywkową (PKD: 93.21.Z; 93.29.Z w tym: 93.29.A i 93.29.B) oraz drukarską (PKD: 18.12.Z). Co ważne, przeważająca działalność w jednym z tych obszarów musi być prowadzona przynajmniej od 31 grudnia 2019 r.

Wsparcie skierowane zostanie tylko do firm, które w wyniku epidemii odnotowały spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 proc. Pod uwagę będzie brana suma przychodów netto z czerwca, lipca i sierpnia 2020 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.

informacja promocyjna SOKIALówka 1

zapraszamy


 Data publikacji: 15.10.2020 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach przystąpił do realizacji operacji „Bezpieczeństwo żywności – dobra praktyka higieniczna i produkcyjna przy wytwarzaniu żywności w warunkach domowych”, realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W związku z tym, zapraszamy na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 28 września br. o godz. 9.30 w Chodowie, ul. Nowowiejska 1, 08-110 Siedlce. Operacja kierowana jest do 60 mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, w szczególności: rolników, zainteresowanych małym przetwórstwem lokalnym i wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych, przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych oraz doradców MODR.

Osoby zainteresowane konferencją, proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt: Maria Sudnik - MODR Oddział Siedlce (ul. Kazimierzowska 21, tel. 25 640 09 11, 504 149 862, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

MODR 2020

MODR 2020 program konferencji

Data publikacji: 09.09.2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 3 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody
na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

 1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Żebraku;
 2. Marii Porowskiej;
 3. Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory”.

  Protokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS

Data publikacji: 31.08.2020 r.

 

Ulotka DL bez spadu RGB 01 1Ulotka DL bez spadu RGB 02

 

Data publikacji: 26.08.2020 r.

 

 
Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych.
Rodzaj wsparcia: POMOC FINANSOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet: 40.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:

– do 3.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).
Wysokość wsparcia: 100%.

Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2020 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?  

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?  

Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:
– działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
– działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
– rozwój przedsiębiorczości kobiet;
– inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
– upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
– reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Opis:  

Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2020.
2. Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2021.
3. Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
4. Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

 

Termin składania wniosków: do 30 września 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków
 
Źródło / Więcej informacji:  

http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
https://www.efrwp.pl/news/show/532/poradnik-dla-kol-gospodyn-wiejskich 

 

Kontakt:  

https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/kontakt/ 

 

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy w 2020 roku:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej:

 • wersja edytowalna (doc) - otwórz

Wystartowała druga edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich - „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Do  31 lipca 2020 roku (jako data wpływu zgłoszenia) KSOW czeka na karty zgłoszeniowe - formularz, dokumentację fotograficzną, informacje o zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności. Zgłoszenia zawierać powinny również oceniane przepisy kulinarne produktów tradycyjnych i regionalnych na bazie których planuje się wydać książkę kucharską mazowieckich gospodyń. Komisja będzie oceniać prawdopodobnie tylko przesłane materiały, bowiem ze względu na pandemię niemożliwe będzie spotkanie w terenie i obserwacja pracy KGW „w akcji”.

Nagrody finansowe dla KGW z przeznaczeniem na ich potrzeby mają w tym roku łączną wysokość 30.000 zł. Wstępnie zakłada się, że przyznane będą trzy stopnie nagród – I do 10.000 zł; II do 8.000 zł i III do 6.000 zł. (nagrody nieopodatkowane), możliwa kategoryzacja (np. ze względu na liczbę członków KGW) i kilka nagród jednego stopnia. Także na KGW czekają nie tylko prestiż i podziw, ale także wymierne wsparcie finansowe do działalności.

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

RTEmagicC 2018 logotypy f2c74a.png

 

Na prośbę PARP uprzejmie informujemy, że ruszył nabór w programie ogłoszonym przez PARP „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”. To program dla średnich firm dotkniętych COVID.

Program jest skierowany wyłącznie do firm średniej wielkości, które w wyniku pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich obroty spadły o min. 30 proc. Uzyskane środki można przeznaczyć na bieżącą działalność firmy. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 15 CZERWCA DO 31 LIPCA 2020 r.

Środki z tego programu pochodzą z Funduszy Europejskich: 
- 500 MILIONÓW ZŁOTYCH w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - dla firm z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
- 2 MILIARDY ZŁOTYCH z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - dla firm z pozostałych województw, przy czym kwota 400 mln zł została wydzielona dla firm z województwa mazowieckiego.

DOFINANSOWANIE WYNOSI 100 PROC. KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy


INFORAMCJA PRASOWA

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać od 15 czerwca.

Dotacje na kapitał obrotowy to uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. – Gospodarcze skutki pandemii spowodowanej przez koronawirusa w szczególności odczuwają mikro, małe i średnie firmy. Robimy wszystko, co możemy, aby przedsiębiorcy wyszli z kryzysu jak najbardziej wzmocnieni i dalej mogli rozwijać swoje biznesy. Chcemy, aby mieli świadomość, że ich wspieramy i otaczamy szczególną troską. I temu też służą takie nabory jak ten – mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju.

Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Starający się o wsparcie musi wykazać, że obroty jego organizacji spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Maksymalne dofinansowanie przewidziane w naborze to prawie 430 tys. zł, przy założeniu że przedsiębiorca zatrudnia 249 pracowników i zawnioskuje o wsparcie na 3 miesiące. Aż 2 mld zł w puli środków pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to największe wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej. Kolejne 500 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotacje są przewidziane dla firm działających na trenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

– Trwająca epidemia ma wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki, a jej fatalne skutki odczuło wiele przedsiębiorstw. To bardzo ważne, by pomóc im przetrwać ten czas. To ważne nie tylko dla przedsiębiorców ale i, dla całej naszej gospodarki. Dlatego w ramach naboru przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego. A aby możliwie jak najbardziej uprościć składanie wniosków cały proces będzie przeprowadzony zdalnie – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca br., lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku.​

 

 

baner1

Data publikacji: 19.06.2020 r.
 

Uwaga

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 roku biuro LGD Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
- Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

 

Data publikacji: 10.06.2020 r.

Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich. Świat, w którym żyjemy, doświadcza i przechodzi głębokie przemiany. Okulary, którymi przyglądaliśmy się obszarom wiejskim, uległy zmianie i stały się źródłem inspiracji dla naszej umiejętności rozwiązywania problemów, przyjmowania obowiązków i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Skorzytaj z tej okazji.

Metodologia LEADER’a i nasz sposób działania – opierająca się na współuczestnictwie, innowacji i współpracy sektora prywatnego i publicznego – może spełnić kluczową rolę w obliczu nowego paradygmatu społecznego, gospodarczego, kulturalnego i środowiskowego na obszarach wiejskich.

Dzięki tej ankiecie REDR zamierza zastanowić się, przyjać stanowisko, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

Dlaczego powinieneś (-naś) wziąć udział? Twój głos będzie wysłuchany: jako REDR zapewnimy aby Twoja opinia została przesłana do liderów partii politycznych na regionalnym, krajowym i europejskim poziomie oraz przedstawicieli administracji szczebla lokalnego i regionalnego. Wszystkie odpowiedzi zebrane w tej ankiecie makro zostaną upublicznione z kolei w różnych kanałach informacyjnych Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD i przez współpracowników PSLGD. Prosimy też o udostępnianie tej informacji. 

Link to ankiety: kliknij TUTAJ lub skopiuj link: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html

PSLGD

Data publikacji: 09.06.2020

 

Na prośbę Przyjaciela naszej LGD, partnera wielu naszych inicjatyw, pragniemy poinformować, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, podobnie jak inne wojewódzkie ośrodki uruchamia usługę „Mazowiecki ebazarek”.
Usługa ta ma za zadanie pomagać mieszkańcom Mazowsza w nawiązywaniu kontaktów handlowych, a konsumentom dać możliwość znalezienia dobrych produktów w najbliższej okolicy. Korzystanie z ebazarku jest bezpłatne. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.mazowieckiebazarek.pl, poprzez którą można się zarejestrować i dodać swoją ofertę oraz zapoznać się z Regulaminem Mazowieckiego eBazarku. W razie wątpliwości i pytań można skorzystać z pomocy osób administrującej stronę, których telefony są podane do kontaktu lub skontaktować się z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Siedlcach.
 
mazowiecki ebazarek
 
 
 

Data publikacji: 04.06.2020

 

Wyniki naborow 2020 1 2

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca 2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów: 1/2020 oraz 2/2020.

NABÓR 1/2020 - "Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno - kulturalną” - przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 6,8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł 

NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” - przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 250 000 zł  

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 10 wniosków; 1 wniosek został wycofany. Wnioski 4 czerwca 2020 r. zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 1/2020     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych            

NABÓR 2/2020     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych

 

Informujemy, także że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym również 3 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

1.Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory”;

2.Łukasz Goś „GOŚ SERWIS”;

3. Szymon Młyński.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 02.06.2020 r.

 

Data publikacji: 03.06.2020

 

Podaje się do wiadomości informację o obiegowym posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 r. 

Proponowany porządek obrad Posiedzenia obiegowego Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

1. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
2. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
3. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
4. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
5. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.

Data publikacji: 25.05.2020

g572d

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej pozyskała 39.255 zł na realizację autorskiego zadania pn. „Aktywni Seniorzy Ziemi Siedleckiej”. To tylko o 325 zł mniej od wnioskowanej kwoty. Ten wielki sukces to zasługa całej kadry LGD!

Nasze zadanie będzie realizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (zadanie nr 1: Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną). Na 143 wnioski przyznano dofinansowania tylko 38 podmiotom

LGD ZS ma już niemałe doświadczenie w działalności na rzecz Seniorów. W 2016 r. braliśmy m. in. udział w projekcie "Seniorzy z inicjatywą 2" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wtedy Seniorzy z terenu Ziemi Siedleckiej realizowali własne inicjatywy społeczne w ramach odbywanych przez nich staży wolontariackich.

A co tym razem będzie się działo? O tym napiszemy już niebawem. Możemy zapewnić, że będzie tego dużo, będzie różnorodnie i bardzo ciekawie, a wszystkie działania zakończy I Konwent Seniorów Ziemi Siedleckiej.

Na zdjęciu poniżej jedno ze spotkań w 2016 r. w ramach projektu "Seniorzy z inicjatywą 2"

96773718 551701018870492 9083349505935409152 n

 

800 Mazowsze serce Polski 790x395

unnamed

Data publikacji: 13.05.2020

W ślad za informacją o wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) i przedstawieniu prawnych rozwiązań systemowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwagi na specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.

 1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie

Zgodnie z art. 67b ust. 3 możliwe jest spełnienie przez beneficjenta poddziałania 19.2 warunków wypłaty pomocy lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, w terminie późniejszym uzgodnionym z samorządem, który przyznał tę pomoc. 

 

 1. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnianiu pracowników w ramach 19.2

W ramach samozatrudnienia specustawa 2.0 wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020 r.). W związku z tym, nie ma konieczności aneksowania umowy w tym zakresie. Nie mamy tu do czynienia z refinansowaniem składek ZUS przez państwo, a jedynie ze zwolnieniem z określonego obowiązku z wyłączeniem niemal wszystkich skutków nieopłacenia należnych składek. Korzystanie ze zwolnienia składkowego należy interpretować wobec tego w taki sposób, iż przedsiębiorcy są zwolnieni od skutków niezapłacenia tych składek

 

 1. Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej

W przypadku skorzystania z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej w ramach operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, czy to w trakcie realizacji operacji, czy to w okresie związania celem, zobowiązanie beneficjenta również nie ulega wydłużeniu o okres na jaki działalność z powodu COVID-19 została zawieszona. W tym przypadku należy jednak pamiętać, iż działalność nie jest prowadzona, a przedsiębiorca zostaje wypisany z listy płatników i ubezpieczonych w ZUS. W przypadku operacji będących w trakcie realizacji, może wiązać się to jednak z koniecznością przedłużenia okresu na jej zakończenie na wniosek beneficjenta. W tym przypadku konieczny będzie aneks do umowy. 

 

 1. Zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej

MRiRW informuje, iż jest w trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), w wyniku której planowane jest całkowite zniesienie zobowiązania dotyczącego uzyskania przez beneficjentów 30% poziomu sprzedaży produktów lub usług. W przypadku problemów beneficjentów wynikających z braku możliwości wywiązania się z ww. zobowiązania, do momentu wprowadzenia regulacji w tym zakresie, należy stosować postanowienia umowne dotyczące siły wyższej. 

 

 1. Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z przywilejów jakie niosą przepisy „ustawy antykryzysowej”, np. dopłaty do pensji pracowników, zwolnienie z opłat ZUS lub jest to niewystarczające do prowadzenia przedsiębiorstwa i utrzymania zadeklarowanych miejsc pracy, beneficjent poddziałania 19.2 może się powołać na przepisy dotyczące siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (skutki epidemii). Wymagane jest przy tym aneksowanie umowy. W odniesieniu do możliwości korzystania z dofinansowania do pensji pracowników należy zaznaczyć, iż rozporządzenie wykonawcze dla poddziałania 19.2 reguluje w § 17 ust. 1 pkt 8, iż do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników. W związku z tym, korzystanie z ww. dofinansowania do pensji pracowników w ramach danego przedsiębiorstwa w ramach pozostałych operacji, nie jest traktowane jako współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych z innych środków publicznych. Nie ma naruszenia przepisu § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

 

 1. Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji

Koszty, które zostały poniesione w ramach operacji na szkolenia, konferencje, wyjazdy, które nie zostały zrealizowane w sposób w jaki zostały zaplanowane, powinny być rozliczane jeśli planowane zadanie zostanie zrealizowane na tyle, na ile jest to możliwe w danej sytuacji, umożliwiając tym samym ocenę zrealizowania celu nawet w stopniu minimalnym, np. zrealizowanie zdania w innej formie (szkolenia/konferencje online), albo przesunięte w czasie do realizacji. W przypadku, gdy beneficjent wpłacił już zaliczki na określone usługi w ramach realizowanej operacji a dostawca usługi jej nie wykonał, beneficjent w pierwszej kolejności powinien podjąć kroki w celu odzyskania zaliczki od usługodawcy, lub uzgodnienia realizacji usługi w innym terminie. Dopuszczalna jest również zmiana celu operacji. Możliwość przesunięcia zobowiązania do realizacji w terminie późniejszym oraz zmiana celu operacji dają przepisy zmieniające ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. W pozostałych przypadkach zastosowanie będą miały przepisy odnoszące się do siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku zmiany celu czy przesunięcia w czasie wykonania określonego zadania konieczna będzie również zmiana umowy w tym zakresie. 

 

 1. Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej

Dopuszczalne jest odstąpienie od egzekwowania ww. warunku w uzgodnieniu z lokalną grupą działania (LGD), w sytuacji, gdy zatrudnienie tych osób stało się niemożliwe z przyczyn związanych z COVID-19. W tym przypadku również zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. Konieczne będzie aneksowanie umów w tym zakresie. 

 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020 r.

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze szczegółowymi odpowiedziami dotyczącymi powyższych zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce.

Pismo MRiRW z dn. 6 maja 2020 r.

NAGŁÓWEK MRIRW

Data publikacji: 07.05.2020

 

 

 
Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 7 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 
1. Gminy Zbuczyn;
2. Marii Porowskiej;
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach;
4. ProFood Sylwia Marchel;
5. Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory”;
6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku;
7. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domanicach.
 
 
 
Data publikacji: 29.04.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU. poz. 695) zmieniająca m. in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:

 • od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

law changes 544x360

Data publikacji: 29.04.2020

 

Dnia 31 marca 2020 roku wszedł w życie pakiet przepisów, tzw. „I Tarcza Antykryzysowa”, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568) (dalej: ustawa) przewiduje m. in., przy spełnieniu określonych warunków, zwolnienie z opłacenia składek do ZUS.

W kontekście możliwości skorzystania z powyższego uprawnienia, wśród wielu Beneficjentów pojawiają się pytania i wątpliwości czy takie działanie będzie zgodne z warunkami umowy o przyznaniu pomocy zawartej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy na:

 1. Operacje realizowane w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 • w przypadku samozatrudnienia Beneficjent ma obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego od dnia złożenia wniosku o płatność I transzy  (a w przypadku gdy beneficjent korzysta  z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy) i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynął dwa lata od wypłaty płatności końcowej;
 • w przypadku utworzenia miejsca pracy, Beneficjent ma obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o płatność II transzy i utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres dwóch lat od wypłaty płatności końcowej;
 1. Operacje realizowane w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
 • Beneficjent ma obowiązek utworzenia określonej w umowie liczby miejsc pracy na podstawie umowy o pracę, ponoszenia kosztów zatrudnienia i ich utrzymania do dnia w którym upłynął  3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie:

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionych przez Beneficjentów pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, które obecnie są w fazie projektu, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej.

W odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej" w zakresie  tzw. wakacji składkowych, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.

Tarcza Antykryzysowa

 

Data publikacji: 15.04.2020

Wielkanoc 2020 życzenia LGD page 001

Data publikacji: 09.04.2020

 

Szanowni Beneficjenci LGD Ziemi Siedleckiej! 

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy bądź płatność końcową, są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji. 

Dokument ten należy złożyć w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy bądź płatności końcowej. 

Szczegółowe informacje wraz z informacją pomocniczą dot. wypełniania znajdują się do pobrania na stronie internetowej: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 Data publikacji: 03.04.2020

FIO przedłuz 1030x964

O samym naborze pisaliśmy TUTAJ.

Data publikacji: 30.03.2020

 

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił, że rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej. W pakiecie osłonowym znalazły się zarówno zmiany w obowiązku sprawozdawczym CIT-8, trybie zlecania i rozliczania zadań publicznych, jak i uruchomienie w Narodowym Instytucie Wolności Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych.

Szczegółowe informacje tutaj.

Komunikat

Data publikacji: 15.03.2020

Informujemy, że od 3 kwietnia 2020 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 1/2020 - „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną", alokacja 100 000 zł

NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze", alokacja 250 000 zł

 

Termin naborów: 03.04.2020-20.04.2020 r.

Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI -> NABORY WNIOSKÓW 2020.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: tel. 25 633 01 39.

Data publiakcji: 17.03.2020

Z radością informujemy, że kolejny rok z rzędu jesteśmy Ambasadorem Programu Mazowsze Lokalnie

Uwaga: 13 marca Operatorzy (w tym m.in. Stowarzyszenie Sokial, członek naszej LGD) uruchomili generator i już można składać wnioski w konkursie Mazowsze Lokalnie.

Mazowsze Lokalnie to jeden z niewielu konkursów, w którym mogą brać udział grupy nieformalne, czyli np. SOŁECTWA, RADY RODZICÓW, GRUPY SPORTOWE (osoby uczestniczące we wspólnych zajęciach biegowych, fitness). To również konkurs dla młodych organizacji, np KÓŁ GOSPODYŃ, których dużo powstało w ostatnim czasie. Jako Ambasador programu jesteśmy od tego, aby informować, pomagać w przygotowaniu wniosków, użyczać osobowiści prawnej, itd. 

Zapraszamy do współpracy!
http://mazowszelokalnie.pl/

FIO

Data publikacji: 15.03.2020

89778879 2541681579439143 1993033437170106368 o

Szanowni Państwo, 
w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników jesteśmy zmuszeni ograniczyć możliwość wizyt w biurze LGD Ziemi Siedleckiej do odwołania. Zachęcamy do korzystania z komunikacji e-mailowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznej (25 6330139 lub 606515555). W sprawach pilnych istnieje możliwość umówienia doradztwa, ale tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z pracownikiem biura LGD w celu ustalenia terminu i miejsca wizyty.
Życząc Państwu zdrowia pozostaję z poważaniem, 
Hubert Pasiak
Prezes Zarządu

 

Data publikacji: 15.03.2020

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. Programowi „Moje miejsce na Ziemi” będzie towarzyszyło 18 spotkań w całej Polsce, podczas których mieszkańcy będą mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie.

Na trasę rusza Fotobus Fundacji Orlen. PIERWSZY PRZYSTANEK TO SIEDLCE: 11 MARCA BR. W GODZ. 12.00-17.00 NA PLACU SIKORSKIEGO. Na mieszkańców czekają liczne atrakcje oraz konkurs. SIEDLECKIM LAUREATEM ubiegłorocznej edycji programu było Stowarzyszenie Tutajteraz.

PKN ORLEN na wsparcie przeznaczy najwyższą do tej pory kwotę w tym programie, bo aż 3 mln zł. Szansę na grant ma w tym roku aż 300 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 marca br.

Więcej informacji pod linkiem: https://prowly.com/88700-fundacja-orlen-wspiera-spolecznosci-lokalnew-ramach-programu-grantowego-moje-miejsce-na-ziemi

Fundaja ORLEN

WYNIKI 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów: 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019.

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” ", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000 zł 

 

NABÓR 11/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” , który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 500 000 zł 

 

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 600 000 zł 

 

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 900 000 zł 

 

NABÓR 14/2019 - „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”- który jest zgodny z zakresem określonym w  §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł 

 

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 32 wnioski; 1 wniosek został wycofany. Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 10/2019     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych            

NABÓR 11/2019
wniosek wycofany 

NABÓR 12/2019          
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych          

NABÓR 13/2019          
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych                  

NABÓR 14/2019         
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych          

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 29.01.2020 r. 

Data publikacji: 04.02.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że w 2020 r. nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizowany w dwóch turach.


PIERWSZA TURA: 10.02.2020 r. – 14.02.2020 r.
Pula środków KFS przeznaczona do rozdysponowania: 3 000 000,00 zł
Preferowany termin rozpoczęcia form: nie wcześniej niż 23.03.2020 r., nie później niż 30.06.2020 r.

DRUGA TURA: 11.05.2020 r. – 15.05.2020 r.
Pula środków KFS przeznaczona do rozdysponowania (kwota ta może ulec zwiększeniu  w związku z powstaniem oszczędności środków): 851 400,00 zł
Preferowany termin rozpoczęcia form: nie wcześniej niż 01.07.2020 r., nie później niż 13.11.2020 r.


Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą rozdysponowywane w ramach następujących priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (na podstawie: Barometru zawodów 2020 – Powiatu siedleckiego i Miasta Siedlceoraz Barometru zawodów 2020 – Województwa mazowieckiego);
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju (na podstawie: Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku str. 5 – jako obszar kluczowy wybrano: przemysł i produkcję (rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym) oraz Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r. str. 144 i 146 – jako branże kluczowe wybrano: usługi społeczne, handel, przemysł spożywczy i maszynowy, budownictwo oraz turystykę);
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnej lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.


UWAGA:

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w kancelarii tutejszego Urzędu w godzinach 8:00-16:00, na aktualnie obowiązujących drukach, dostępnych pod adresem:http://siedlce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy.
 2. Złożone przez Pracodawców wnioski, będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące Zasady przyznawania Pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach w 2020 r.oraz Wytyczne dot. realizacji KFS 2020, zgodnie z kryteriami oceny wniosku.

 
Zachęcamy do:

 • konsultacji i weryfikacji przygotowanych dokumentów w pokoju nr 120 Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, przed rozpoczęciem naboru wnioskówPUP w Siedlcach zaprasza do kontaktu telefonicznego:

25 7943217 – Edyta Pikulska – pośrednik pracy
25 7943218 – Justyna Piwko – specjalista ds. rozwoju zawodowego
25 7943219 – Klaudia Lęgas – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Data publikacji: 03.02.2020

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach przy ul. Chopina 10.Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Data publikacji: 20.01.2020

Dnia 24 grudnia (wtorek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej jest nieczynne. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Unknown

Data publikacji: 23.12.2019

Życzenia 2019 LGD page 001

Data publikacji: 20.12.2019

Informujemy, iż 13 grudnia br. zakończyły się nabory wniosków w następujących naborach:

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” - alokacja 300 000 zł;

NABÓR 11/2019  - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” – alokacja 500 000 zł;

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 600 000 zł;

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 900 000 zł;

NABÓR 14/2019 -"Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej" – alokacja 100 000 zł.

Wszystkim Wnioskodawcwom dziękujemy za zainteresowanie i złożone dokumenty. Niebawem rozpocznie się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ww. naborach.

Data publikacji: 17.12.2019

Zapytanie ofertowe 1065x800

Zapytanie ofertowe nr 6 POBIERZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 POBIERZ

Projekt umowy – załącznik nr 2 POBIERZ

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 POBIERZ

Data publiakcji: 06.12.2019 

Protokół z przebiegu postępowania - TABLICE

Data publiakcji: 06.12.2019 

ZMIANA PRZEPISÓW

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Teskt dostępny tutaj. (Dz.U. 2019 poz. 2023)

Data publikacji: 28-11-2019

Mazowsze słynie z wielu produktów tradycyjnych i regionalnych, które wyróżniają się pod względem smaku, zapachu czy sposobu ich przyrządzania. Rynek takich produktów odgrywa coraz większe znaczenie w Polsce i w całej Unii Europejskiej. To, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, pokazało bezpłatne szkolenie pn. „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – produkty regionalne i tradycyjne“. Wzięło w nim udział blisko 100 osób z ośmiu powiatów województwa mazowieckiego. 

 Szkolenie odbyło się 27 listopada w sali konferencyjnej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach. Na szkolenie przyjechali mieszkańcy powiatów: siedleckiego, łosickiego, mińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, ostrowskiego i otwockiego. Byli wśród nich ci, którzy wytwarzają produkty tradycyjne i regionalne, osoby chcące je produkować, pracownicy naukowi, pracownicy siedleckiego oddziału MODR, członkowie KGW, rolnicy, przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane tematyką spotkania, jak też młodzież szkolna i studenci. 

IMG0007

Otwarcia szkolenia dokonali: Marek Czapski – prezes OSM w Siedlcach, Wojciech Radzikowski – prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, współwłaściciel piekarni Ratuszowa Radzikowscy w Siedlcach oraz Łukasz Wawryniuk w imieniu prezesa Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej Huberta Pasiaka. Koordynatorem szkolenia była Karolina Stańska z zarządu PIPRiL Oddział Mazowiecki.

Krzysztof Zaniewski z Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poprowadził część wprowadzającą. Wyjaśnił różnice między produktami lokalnymi, regionalnymi a tradycyjnymi, a także przedstawił przykłady z terenu Mazowsza. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja listy produktów tradycyjnych (ok. 140 produktów).

Agnieszka Piętka, zajmująca się serowarstwem, w ciekawy sposób pokazała jak łączy wytwarzanie produktów tradycyjnych z innowacją. Przedstawiła dobre praktyki, omówiła także sposoby na pozyskiwanie środków finansowych w celu rozbudowy serowarni. Drugim ogniwem szkolenia był Rolniczy Handel Detaliczny (RHD). Tu istotę tego tematu w kontekście sprzedaży produktów tradycyjnych prezentował Wiesław Kalicki. Uczestnicy w tej części szkolenia poznali aspekty prawne i podatkowe oraz praktyczne sposoby prowadzenia handlu detalicznego. 

Wszyscy biorący udział w szkoleniu mieli zapewniony katering, na który składały się dania przygotowane z produktów regionalnych i tradycyjnych z całego Mazowsza. Potrawy zostały przygotowane przez Bogusławę Retkowską z Gościńca Goździejewskiego z Kątów Goździejewskich Drugich (gm. Dębe Wielkie).

Produkty dziedzictwa kulinarnego są ważnym elementem oferty turystycznej i agroturystycznej. Są swoistym magnesem przyciągającym do gospodarstw agroturystycznych. Wytwarzanie takich produktów i ich promocja jest też szansą na rozwój regionu. Szkolenie zakończyła długa dyskusja nad najczęściej pojawiającymi się problemami podczas wytwarzania produktów tradycyjnych czy regionalnych. 

Organizatorami szkolenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego – Oddział Mazowiecki oraz OSM Siedlce. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, "Echo Katolickie" oraz "Życie Siedleckie".

O szkoleniu czytaj także na: podlasie24.pl, mazowickie.ksow.pl oraz w: "Echo Katolickie" nr 49/2019.

Podsumowanie cyklu szkoleń na: mazowieckie.ksow.pl

IMG00010

IMG0004

Data publiakcji: 27.11.2019 

 

Zapytanie ofertowe 1065x800

Zapytanie ofertowe nr 5 POBIERZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 POBIERZ

Projekt umowy – załącznik nr 2 POBIERZ

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 POBIERZ

Data publiakcji: 26.11.2019 

Zapytanie ofertowe 1065x800

Zapytanie ofertowe nr 4 POBIERZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 POBIERZ

Projekt umowy – załącznik nr 2 POBIERZ

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 POBIERZ

Data publiakcji: 26.11.2019 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania sięo przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które rozpoczynają  się w LGD Ziemi Siedleckiej od 29.11.2019 r.

Data: 21.11.2019 r. (czwartek)
Miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 40)
Prowadzący: Marzena Cieślak
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.

Wnioskodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają po 3 punkty w ramach odbywających się naborów!

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Data publikacji: 13.11.2019

Informujemy, że od 29 listopada 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” - alokacja 300 000 zł

NABÓR 11/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” – alokacja 500 000 zł

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 600 000 zł

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 900 000 zł

NABÓR 14/2019 - "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej" – alokacja 100 000 zł

Termin naborów: 29.11.2019-13.12.2019 r.

Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI -> NABORY WNIOSKÓW 2019.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: tel. 25 633 01 39.

Data publiakcji: 12.11.2019