nw


 

Data publikacji: 21/05/2018

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 08.06.2018 r. - 21.06.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

NABÓR 8/2018 "Upowszechnianie wiedzy o obszarze"

Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 8/2018 pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 8/2018 pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 8/2018pobierz

Dokumenty aplikacyjne pobierz

 

NABÓR 9/2018 "Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną"

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018 pobierz

Załacznik nr 1 do ogłoszenia nr 9/2018 pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 9/2018 pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 9/2018 pobierz

Dokumenty aplikacyjne pobierz

 

NABÓR 10/2018 "Aktywizacja i integracja społezności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej"

Ogłoszenie o naborze nr 10/2018 pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 10/2018 pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 10/2018 pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze 10/2018 pobierz

Dokumenty aplikacyjne pobierz

 

NABÓR 11/2018 "Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej"

Ogłoszenie o naborze nr 11/2018 pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 11/2018 pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 11/2018 pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 11/2018 pobierz

Dokumenty aplikacyjne pobierz

 

Data publikacji: 27/11/2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 15.12.2017 r. - 05.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201,
08-110 Siedlce


NABÓR NR 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 pobierz
Załącznik nr 1 -planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
Załącznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny operacji pobierz
Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji pobierz
Dokumenty aplikacyjne pobierz


NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 pobierz
Załącznik nr 1 -planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
Załącznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny operacji pobierz
Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji pobierz
Dokumenty aplikacyjne pobierz


NABÓR NR 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 pobierz
Załącznik nr 1 -planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
Załącznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny operacji pobierz
Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji pobierz
Dokumenty aplikacyjne pobierz


NABÓR NR 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018 pobierz
Załącznik nr 1 -planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
Załącznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny operacji pobierz
Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji pobierz
Dokumenty aplikacyjne pobierz


NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 pobierz
Załącznik nr 1 -planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
Załącznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny operacji pobierz
Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji pobierz
Dokumenty aplikacyjne pobierz


NABÓR NR 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 pobierz
Załącznik nr 1 -planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
Załącznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny operacji pobierz
Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji pobierz
Dokumenty aplikacyjne pobierz


NABÓR NR 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 pobierz
Załącznik nr 1 -planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz
Załącznik nr 2 - kryteria wyboru i oceny operacji pobierz
Załącznik nr 3 - uzasadnienie do kryteriów wyboru i oceny operacji pobierz
Dokumenty aplikacyjne pobierz