Get Adobe Flash player

plakatsmall

 

 

 

zdd

Konsultacje społeczne na terenie działania LGD

galeria5

Wizyta studyjna

 

 

 

 

rofff

Strona główna


5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. To wyraźny sygnał, że gminy powiatu siedleckiego na poważnie przygotowują się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020. Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD"), to organizacja tworzona na obszarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświatowych, instytucji kultury, parafii, OSP i innych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz inni mieszkańcy danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce LGD najczęściej działają jako stowarzyszenia. Tak też będzie na obszarze powiatu siedleckiego.

Spotkanie, które odbyło się w Zbuczynie, było pierwszym krokiem do powołania nowej lokalnej grupy działania. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, które nastąpiło 21 października 2014 r. zaczęła ona działać na obszarze większości powiatu siedleckiego, tj. obszaru obejmującego gminy: Zbuczyn, Mordy, Siedlce, Kotuń, Suchożebry, Mokobody, Wiśniew, Skórzec i Wodynie oraz Gminę Olszanka z terenu powiatu łosickiego.

Siedzibą stowarzyszenia, do którego przystąpili wójtowie wszystkich wymienionych wyżej gmin, została Filia GOK w Starym Krzesku. Stowarzyszenie realizuje liczne działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, głównie poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i wspieranie oddolnych inicjatyw w tym zakresie. Na ten cel planuje się pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, ale również ze źródeł krajowych.

 

 

 

 

 

lgdlogoprow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja pn. „Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Poddziałanie 19.1 Wsparcie  przygotowawcze. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    maz

mr   fios prosto 
maz