Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Rada

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wybrany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 15.02.2022 roku (AKTUALNY):

Prezes Zarządu – Krzysztof Kryszczuk (Wójt Gminy Wiśniew)
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Klepacki (Wójt Gminy Wodynie)
Wiceprezes Zarządu –  Henryk Brodowski (Wójt Gminy Siedlce)
Skarbnik Zarządu – Grzegorz Góral (Wójt Gminy Kotuń)
Sekretarz Zarządu – Iwona Księżopolska (Wójt Gminy Mokobody)
Członek Zarządu – Hubert Pasiak (Wójt Gminy Zbuczyn)
Członek Zarządu – Karol Tchórzewski (Starosta Siedlecki)

 

Komisja rewizyjna LGD Ziemi Siedleckiej wybrana podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 15.02.2022 roku (AKTUALNA):

Tomasz Miszta (przedsiębiorca, przedstawiciel Gminy Domanice)
Bożena Polak-Stojanova (Gmina Siedlce)
Krzysztof Bujalski (Wójt Gminy Suchożebry)
Jerzy Długosz (Wójt Gminy Skórzec)

 

Rada LGD Ziemi Siedleckiej wybrana podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 15.02.2022 roku (AKTUALNA):

Marcin Bobryk – sektor gospodarczy – Gmina Zbuczyn (Przewodniczący Rady)
Dominika Łastowska-Pietrasik – sektor społeczny – Gmina Skórzec (Wiceprzewodnicząca Rady)
Beata Izdebska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew
Marlena Paczek – sektor publiczny – Gmina Wodynie
Renata Bogdalska-Gałach – sektor gospodarczy – Gmina Siedlce
Aleksandra Kryszczuk sektor społeczny (mieszkańcy) Gmina Wiśniew
Jarosław Dobrowolski – sektor publiczny – Gmina Kotuń
Małgorzata Borkowska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew
Katarzyna Karpiarz – sektor społeczny – Gmina Domanice
Tomasz Borzyński – sektor społeczny – Miasto i Gmina Mordy
Jadwiga Będkowska – sektor publiczny – Powiat Siedlecki

Rada jest ciałem, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór projektów do finansowania (zgodnie z Art. 15, punktem 2, ustępem 4 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 roku), mających być realizowanych w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Rada pełni także funkcję doradczą w procesie aktualizacji kierunków rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków. Także odwołanie członków Rady wymaga decyzji Walnego Zebrania Członków.

Liczba członków Rady wynosi od 10 do 18 osób.

Co najmniej połowę członków Rady stanowią podmioty, o których mowa w art.6 ust.1 lit b. i  c. rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet.


Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wybrany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 23.01.2019 roku (zaktualizowany: X 2021):

Prezes Zarządu – Danuta Pasiak
Wiceprezes Zarządu – Hubert Pasiak (Wójt Gminy Zbuczyn)
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Klepacki (Wójt Gminy Wodynie)
Skarbnik Zarządu – Krzysztof Kryszczuk (Wójt Gminy Wiśniew)
Sekretarz Zarządu – Grzegorz Góral (Wójt Gminy Kotuń)
Członek Zarządu – Henryk Brodowski (Wójt Gminy Siedlce)
Członek Zarządu – Karol Tchórzewski (Starosta Siedlecki)

Wzwiązku z rezygnacją Tomasza Hapunowicza z funkcji Wiceprezesa oraz Huberta Pasiaka z funkcji Prezesa, po wygranych wyborach na wójta gminy Zbuczyn, w IX-X 2021r. nastąpiły tymczasowe zmiany w składzie Zarządu LGD ZS. Zgodnie ze Statutem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (§ 23) Członkowie Zarządu zdecydowali o uzupełnieniu składu w drodze kooptacji. Funkcję Prezesa powierzono Danucie Pasiak, zaś Wiceprezesa – Hubertowi Pasiakowi.

Komisja rewizyjna LGD Ziemi Siedleckiej wybrana podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 23.01.2019 roku:

Przewodniczący – Tomasz Miszta (przedsiębiorca, przedstawiciel Gminy Domanice)
Wiceprzewodnicząca – Iwona Księżopolska (Wójt Gminy Mokobody)
Członek – Krzysztof Bujalski  (Wójt Gminy Suchożebry)
Członek – Jerzy Długosz (Wójt Gminy Skórzec)

Rada LGD Ziemi Siedleckiej wybrana podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 23.01.2019 roku:

Marcin Bobryk – sektor gospodarczy – Gmina Zbuczyn (Przewodniczący Rady)
Dominika Łastowska-Pietrasik – sektor społeczny – Gmina Skórzec (Wiceprzewodnicząca Rady)
Beata Izdebska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew
Marlena Paczek – sektor publiczny – Gmina Wodynie
Renata Bogdalska-Gałach – sektor gospodarczy – Gmina Siedlce
Bożena Kisielińska – sektor społeczny (mieszkańcy) – Gmina Mokobody
Jarosław Dobrowolski – sektor społeczny (mieszkańcy) – Gmina Kotuń
Magdalena Pilszka – sektor gospodarczy – Gmina Suchożebry
Katarzyna Karpiarz – sektor publiczny – Gmina Domanice
Jolanta Stańczuk – sektor społeczny – Miasto i Gmina Mordy (po jej rezygnacji: Tomasz Borzyński)
Jadwiga Będkowska – sektor publiczny – Powiat Siedlecki

 

 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wybrany podczas Walnego zebrania członków w dniu 09.06.2016 roku.
Hubert Pasiak - Prezes Zarządu
Dariusz Stopa - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Hapunowicz - Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Szopka - Sekretarz
Jacek Świrski - Skarbnik
Krzysztof Kryszczuk - Członek Zarządu
Radosław Strzaliński - Członek Zarządu
Komisja rewizyjna wybrana podczas Walnego zebrania członków w dniu 09.06.2016 roku.
Tomasz Miszta - Przewodniczący
Bożena Krasnodębska
Elżbieta Wojtyra

Jarosław Dobrowolski


ZARZĄD

Walne Zebranie w dniu 18.12.2013 r. wybrało Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej składzie:
Prezes Zarządu - Hubert Pasiak
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Hapunowicz
Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Dymecka
Skarbnik – Jacek Świrski
Sekretarz – Elżbieta Szopka

 

Od 10.06.2015 roku Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej liczy 7 członków. W dniu 10.06.2015 roku Walne Zebranie wybrało dwóch Członków Zarządu - Pana Dariusza Stopę  oraz Radosława Strzalińskiego.

 

KOMISJA REWIZYJNA

Walne Zebranie w dniu 18.12.2013 r. wybrało Komisję Rewizyjną składzie:
Przewodniczący – Iwona Księżopolska
Wiceprzewodniczący – Stanisław Kaliński
Członek Komisji Rewizyjnej – Sławomir Adamiak

RADA

W dniu 28.12.2015 roku Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wybrało członków Rady LGD Ziemi Siedleckiej.
Rada liczy 11 osób:
1. Zbigniew Jajszczak, reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Rudniku Małym (sektor społeczny)
2. Magdalena Pliszka, reprezentująca EMAGNETS Magdalena Pliszka (sektor gospodarczy)
3. Marlena Paczek (sektor społeczny- mieszkańcy)
4. Dominika Łastowska-Pietrasik, reprezentująca Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne (sektor społeczny)
5. Beata Izdebska, reprezentująca Agencję Szkoleniowo-Promocyjną Wydawnictwo ASP-WY Beata Izdebska (sektor gospodarczy)
6. Renata Bogdalaska-Gałach, reprezentująca P.U.H. Renata Bogdalska-Gałach (sektor gospodarczy)
7. Grzegorz Góral, reprezentujący Gminę Kotuń (sektor publiczny)
8. Dorota Dmowska-Paczuska, reprezentująca Gminę Mokobody (sektor publiczny)
9. Marcin Bobryk, reprezentujący Biuro Rachunkowe M. Bobryk, O. Michałowska S.C. (sektor gospodarczy)
10. Jolanta Stańczuk, reprezentująca Stowarzyszenie Naszym Dzieciom (sektor społeczny)
11. Justyna Poboży (sektor społeczny- mieszkańcy)