Z Plakat A3 Indygo LGD wsparcie przygotowawcze page 0001

Planning

Proces konsultacji społecznych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Ziemi Siedleckiej - czemu ma służyć i czym jest w ogóle?

Wsparciem przygotowawczym nazywa się wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować Lokalną Grupę Działania do pisania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - rozpoczął się ogłoszeniem naboru wniosków 8 kwietnia 2022 r., a zakończy jak każdy projekt – rozliczeniem.

Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR-em za pomocą różnych narzędzi:

  • konsultacje z mieszkańcam – spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią. Spotkania będa odbywać się we wrześniu – podczas konsultacji opracujemy mocne i słabe strony obszaru LGD ZS oraz określimy szanse i zagrożenia, a przede wszystkim nowe kierunki rozwoju. Zatem konsultacje będą obejmowały następujący zakres tematyczny: 

I.   identyfikacja mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans zewnętrznych (analiza SWOT);

II.  analiza problemów, potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD ZS;

III. określenie celów i przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania strategii oraz rezultatów jej wdrożenia.

  • strona internetowa - w naszym przypadku specjalna zakładka na stronie już istniejącej, gdzie zamieszczać będziemy informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią;
  • badania ankietowe, które przeprowadzimy w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców – ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru LSR;
  • powołanie zespołu ds. LSR, który będzie w stałym kontakcie z mieszkańcami i sektorami gromadząc i analizując zgłaszane uwagi;
  • indywidualne konsultacje w biurze LGD ZS.

Aktualnie pracujemy nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy obszaru i gromadzeniem danych, które pozwolą nam zbudować rzetelną bazę Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.   

Przedmiotem konsultacji będzie partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, przy udziale mieszkańców obszaru i przy wsparciu zespołu LGD Ziemi Siedleckiej, ekspertów oraz lokalnych liderów. 

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR. Przewiduje się większą niż dotychczas specjalizację i ukierunkowanie na osiągnięcie tylko najistotniejszych celów LSR.

Po zakończeniu konsultacji społecznych w gminach zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy analizę wniosków z konsultacji. Planujemy włączenie w proces konsultacyjny ekspertów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie programu Leader. 

Adresatami naszych konsultacji będą członkowie społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, lokalni liderzy. W ramach naszych konsultacji otwieramy się na pomysły i potrzeby mieszkańców. Mamy przekonanie, że spotkania, bezpośrednia  rozmowa z ludźmi wniesie adekwatne propozycje na rozwiązywanie problemów, wykorzystanie lokalnych potencjałów. Będzie to także okazja do wymiany poglądów, budowania więzi społecznych i umiejętności komunikacyjnych. Analiza uwzględni także grupy defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Planowane sposoby informowania mieszkańców

Do udziału w konsultacjach zaprosimy mieszkańców za pośrednictwem naszej strony internetowej, stron internetowych gmin, powiatu, tablic informacyjnych oraz profili społecznościowych. Materiał z prowadzonych konsultacji oraz raport z ich podsumowania będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej w zakładce Wsparcie przygotowawcze 2022

 

PROW 2014 2020 logo kolor