Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy/miasta będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

3b3a67003b

 

Data publikacji: 27.10.2020 r.

Informujemy, iż w dniu 10 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555).

Poninżej do pobrania:

PEŁNA WERSJA ROZPORZĄDZENIA PO ZMIANACH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA  Z KOMENTARZEM DOTYCZĄCE BENEFICJENTÓW

 

zmiany

Data publikacji: 21.10.2020 r.

Dwa dni temu wystartował kolejny nabór wniosków o dotacje płynnościowe z Unii Europejskiej dla mazowieckich przedsiębiorców. Z uwagi na trudności w prowadzeniu działalności spowodowane epidemią COVID-19 zarząd województwa zdecydował o uruchomieniu drugiego już naboru dla mikro i małych firm.

 

Dla kogo wsparcie?

Tym razem o wsparcie będą mogli ubiegać się przedstawiciele branż: transportowej, gastronomicznej, reklamowej, fotograficznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej, a także drukarskiej. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pomoc w wysokości od 23,5 tys. w przypadku jednoosobowych firm do nawet 164,7 tys. zł w przypadku małych przedsiębiorstw. Pula dostępnych środków wynosi 44,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Na złożenie wniosków przedsiębiorcy mają czas do 21 października.

Mija już siedem miesięcy od momentu, gdy epidemia COVID-19 wstrzymała światowe gospodarki. W przypadku niektórych branż cały czas występują duże trudności w powrocie do funkcjonowania, a kolejne miesiące nie zapowiadają poprawy. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że podjęcie decyzji o uruchomieniu kolejnych środków na wsparcie mikro i małych firm działających w regionie jest naturalną reakcją na obecną sytuację gospodarczą.

unnamed

O dotacje płynnościowe już od 14 października będą mogły ubiegać się firmy prowadzące jako przeważającą działalność: transportową (PKD: 49.39.Z; 52.29.C), gastronomiczną (PKD: 56.21.Z; 56.29.Z; 56.10.B), działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z), fotograficzną (PKD: 74.20.Z), artystyczną i literacką (PKD: 90.03.Z), sportową (PKD: 93.11.Z; 93.12.Z; 93.13.Z; 93.19.Z), rozrywkową (PKD: 93.21.Z; 93.29.Z w tym: 93.29.A i 93.29.B) oraz drukarską (PKD: 18.12.Z). Co ważne, przeważająca działalność w jednym z tych obszarów musi być prowadzona przynajmniej od 31 grudnia 2019 r.

Wsparcie skierowane zostanie tylko do firm, które w wyniku epidemii odnotowały spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 proc. Pod uwagę będzie brana suma przychodów netto z czerwca, lipca i sierpnia 2020 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach przystąpił do realizacji operacji „Bezpieczeństwo żywności – dobra praktyka higieniczna i produkcyjna przy wytwarzaniu żywności w warunkach domowych”, realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W związku z tym, zapraszamy na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 28 września br. o godz. 9.30 w Chodowie, ul. Nowowiejska 1, 08-110 Siedlce. Operacja kierowana jest do 60 mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, w szczególności: rolników, zainteresowanych małym przetwórstwem lokalnym i wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych, przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych oraz doradców MODR.

Osoby zainteresowane konferencją, proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt: Maria Sudnik - MODR Oddział Siedlce (ul. Kazimierzowska 21, tel. 25 640 09 11, 504 149 862, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

MODR 2020

MODR 2020 program konferencji

Data publikacji: 09.09.2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 3 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody
na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

 1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Żebraku;
 2. Marii Porowskiej;
 3. Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory”.

  Protokół z obiegowego posiedzenia Rady LGD ZS

Data publikacji: 31.08.2020 r.

 

Ulotka DL bez spadu RGB 01 1Ulotka DL bez spadu RGB 02

 

Data publikacji: 26.08.2020 r.

 

 
Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych.
Rodzaj wsparcia: POMOC FINANSOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet: 40.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:

– do 3.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).
Wysokość wsparcia: 100%.

Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2020 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?  

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

 

Na co można uzyskać wsparcie ?  

Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:
– działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
– działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
– rozwój przedsiębiorczości kobiet;
– inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
– upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
– reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Opis:  

Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2020.
2. Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2021.
3. Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
4. Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

 

Termin składania wniosków: do 30 września 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków
 
Źródło / Więcej informacji:  

http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
https://www.efrwp.pl/news/show/532/poradnik-dla-kol-gospodyn-wiejskich 

 

Kontakt:  

https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/kontakt/ 

 

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy w 2020 roku:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej:

 • wersja edytowalna (doc) - otwórz

Wystartowała druga edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich - „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Do  31 lipca 2020 roku (jako data wpływu zgłoszenia) KSOW czeka na karty zgłoszeniowe - formularz, dokumentację fotograficzną, informacje o zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności. Zgłoszenia zawierać powinny również oceniane przepisy kulinarne produktów tradycyjnych i regionalnych na bazie których planuje się wydać książkę kucharską mazowieckich gospodyń. Komisja będzie oceniać prawdopodobnie tylko przesłane materiały, bowiem ze względu na pandemię niemożliwe będzie spotkanie w terenie i obserwacja pracy KGW „w akcji”.

Nagrody finansowe dla KGW z przeznaczeniem na ich potrzeby mają w tym roku łączną wysokość 30.000 zł. Wstępnie zakłada się, że przyznane będą trzy stopnie nagród – I do 10.000 zł; II do 8.000 zł i III do 6.000 zł. (nagrody nieopodatkowane), możliwa kategoryzacja (np. ze względu na liczbę członków KGW) i kilka nagród jednego stopnia. Także na KGW czekają nie tylko prestiż i podziw, ale także wymierne wsparcie finansowe do działalności.

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

RTEmagicC 2018 logotypy f2c74a.png

 

Na prośbę PARP uprzejmie informujemy, że ruszył nabór w programie ogłoszonym przez PARP „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”. To program dla średnich firm dotkniętych COVID.

Program jest skierowany wyłącznie do firm średniej wielkości, które w wyniku pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich obroty spadły o min. 30 proc. Uzyskane środki można przeznaczyć na bieżącą działalność firmy. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 15 CZERWCA DO 31 LIPCA 2020 r.

Środki z tego programu pochodzą z Funduszy Europejskich: 
- 500 MILIONÓW ZŁOTYCH w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - dla firm z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
- 2 MILIARDY ZŁOTYCH z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - dla firm z pozostałych województw, przy czym kwota 400 mln zł została wydzielona dla firm z województwa mazowieckiego.

DOFINANSOWANIE WYNOSI 100 PROC. KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy


INFORAMCJA PRASOWA

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać od 15 czerwca.

Dotacje na kapitał obrotowy to uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. – Gospodarcze skutki pandemii spowodowanej przez koronawirusa w szczególności odczuwają mikro, małe i średnie firmy. Robimy wszystko, co możemy, aby przedsiębiorcy wyszli z kryzysu jak najbardziej wzmocnieni i dalej mogli rozwijać swoje biznesy. Chcemy, aby mieli świadomość, że ich wspieramy i otaczamy szczególną troską. I temu też służą takie nabory jak ten – mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju.

Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Starający się o wsparcie musi wykazać, że obroty jego organizacji spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Maksymalne dofinansowanie przewidziane w naborze to prawie 430 tys. zł, przy założeniu że przedsiębiorca zatrudnia 249 pracowników i zawnioskuje o wsparcie na 3 miesiące. Aż 2 mld zł w puli środków pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to największe wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej. Kolejne 500 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotacje są przewidziane dla firm działających na trenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

– Trwająca epidemia ma wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki, a jej fatalne skutki odczuło wiele przedsiębiorstw. To bardzo ważne, by pomóc im przetrwać ten czas. To ważne nie tylko dla przedsiębiorców ale i, dla całej naszej gospodarki. Dlatego w ramach naboru przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego. A aby możliwie jak najbardziej uprościć składanie wniosków cały proces będzie przeprowadzony zdalnie – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca br., lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku.​

 

 

baner1

Data publikacji: 19.06.2020 r.
 

Uwaga

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 roku biuro LGD Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
- Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

 

Data publikacji: 10.06.2020 r.

Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich. Świat, w którym żyjemy, doświadcza i przechodzi głębokie przemiany. Okulary, którymi przyglądaliśmy się obszarom wiejskim, uległy zmianie i stały się źródłem inspiracji dla naszej umiejętności rozwiązywania problemów, przyjmowania obowiązków i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Skorzytaj z tej okazji.

Metodologia LEADER’a i nasz sposób działania – opierająca się na współuczestnictwie, innowacji i współpracy sektora prywatnego i publicznego – może spełnić kluczową rolę w obliczu nowego paradygmatu społecznego, gospodarczego, kulturalnego i środowiskowego na obszarach wiejskich.

Dzięki tej ankiecie REDR zamierza zastanowić się, przyjać stanowisko, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

Dlaczego powinieneś (-naś) wziąć udział? Twój głos będzie wysłuchany: jako REDR zapewnimy aby Twoja opinia została przesłana do liderów partii politycznych na regionalnym, krajowym i europejskim poziomie oraz przedstawicieli administracji szczebla lokalnego i regionalnego. Wszystkie odpowiedzi zebrane w tej ankiecie makro zostaną upublicznione z kolei w różnych kanałach informacyjnych Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD i przez współpracowników PSLGD. Prosimy też o udostępnianie tej informacji. 

Link to ankiety: kliknij TUTAJ lub skopiuj link: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html

PSLGD

Data publikacji: 09.06.2020

 

Na prośbę Przyjaciela naszej LGD, partnera wielu naszych inicjatyw, pragniemy poinformować, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, podobnie jak inne wojewódzkie ośrodki uruchamia usługę „Mazowiecki ebazarek”.
Usługa ta ma za zadanie pomagać mieszkańcom Mazowsza w nawiązywaniu kontaktów handlowych, a konsumentom dać możliwość znalezienia dobrych produktów w najbliższej okolicy. Korzystanie z ebazarku jest bezpłatne. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.mazowieckiebazarek.pl, poprzez którą można się zarejestrować i dodać swoją ofertę oraz zapoznać się z Regulaminem Mazowieckiego eBazarku. W razie wątpliwości i pytań można skorzystać z pomocy osób administrującej stronę, których telefony są podane do kontaktu lub skontaktować się z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Siedlcach.
 
mazowiecki ebazarek
 
 
 

Data publikacji: 04.06.2020

 

Wyniki naborow 2020 1 2

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca 2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów: 1/2020 oraz 2/2020.

NABÓR 1/2020 - "Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno - kulturalną” - przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 6,8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł 

NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” - przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 250 000 zł  

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 10 wniosków; 1 wniosek został wycofany. Wnioski 4 czerwca 2020 r. zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 1/2020     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych            

NABÓR 2/2020     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych

 

Informujemy, także że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym również 3 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

1.Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory”;

2.Łukasz Goś „GOŚ SERWIS”;

3. Szymon Młyński.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 02.06.2020 r.

 

Data publikacji: 03.06.2020

 

Podaje się do wiadomości informację o obiegowym posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 r. 

Proponowany porządek obrad Posiedzenia obiegowego Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

1. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
2. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
3. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
4. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
5. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.

Data publikacji: 25.05.2020

g572d

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej pozyskała 39.255 zł na realizację autorskiego zadania pn. „Aktywni Seniorzy Ziemi Siedleckiej”. To tylko o 325 zł mniej od wnioskowanej kwoty. Ten wielki sukces to zasługa całej kadry LGD!

Nasze zadanie będzie realizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (zadanie nr 1: Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną). Na 143 wnioski przyznano dofinansowania tylko 38 podmiotom

LGD ZS ma już niemałe doświadczenie w działalności na rzecz Seniorów. W 2016 r. braliśmy m. in. udział w projekcie "Seniorzy z inicjatywą 2" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wtedy Seniorzy z terenu Ziemi Siedleckiej realizowali własne inicjatywy społeczne w ramach odbywanych przez nich staży wolontariackich.

A co tym razem będzie się działo? O tym napiszemy już niebawem. Możemy zapewnić, że będzie tego dużo, będzie różnorodnie i bardzo ciekawie, a wszystkie działania zakończy I Konwent Seniorów Ziemi Siedleckiej.

Na zdjęciu poniżej jedno ze spotkań w 2016 r. w ramach projektu "Seniorzy z inicjatywą 2"

96773718 551701018870492 9083349505935409152 n

 

800 Mazowsze serce Polski 790x395

unnamed

Data publikacji: 13.05.2020

W ślad za informacją o wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) i przedstawieniu prawnych rozwiązań systemowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwagi na specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.

 1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie

Zgodnie z art. 67b ust. 3 możliwe jest spełnienie przez beneficjenta poddziałania 19.2 warunków wypłaty pomocy lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, w terminie późniejszym uzgodnionym z samorządem, który przyznał tę pomoc. 

 

 1. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnianiu pracowników w ramach 19.2

W ramach samozatrudnienia specustawa 2.0 wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020 r.). W związku z tym, nie ma konieczności aneksowania umowy w tym zakresie. Nie mamy tu do czynienia z refinansowaniem składek ZUS przez państwo, a jedynie ze zwolnieniem z określonego obowiązku z wyłączeniem niemal wszystkich skutków nieopłacenia należnych składek. Korzystanie ze zwolnienia składkowego należy interpretować wobec tego w taki sposób, iż przedsiębiorcy są zwolnieni od skutków niezapłacenia tych składek

 

 1. Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej

W przypadku skorzystania z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej w ramach operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, czy to w trakcie realizacji operacji, czy to w okresie związania celem, zobowiązanie beneficjenta również nie ulega wydłużeniu o okres na jaki działalność z powodu COVID-19 została zawieszona. W tym przypadku należy jednak pamiętać, iż działalność nie jest prowadzona, a przedsiębiorca zostaje wypisany z listy płatników i ubezpieczonych w ZUS. W przypadku operacji będących w trakcie realizacji, może wiązać się to jednak z koniecznością przedłużenia okresu na jej zakończenie na wniosek beneficjenta. W tym przypadku konieczny będzie aneks do umowy. 

 

 1. Zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej

MRiRW informuje, iż jest w trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), w wyniku której planowane jest całkowite zniesienie zobowiązania dotyczącego uzyskania przez beneficjentów 30% poziomu sprzedaży produktów lub usług. W przypadku problemów beneficjentów wynikających z braku możliwości wywiązania się z ww. zobowiązania, do momentu wprowadzenia regulacji w tym zakresie, należy stosować postanowienia umowne dotyczące siły wyższej. 

 

 1. Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z przywilejów jakie niosą przepisy „ustawy antykryzysowej”, np. dopłaty do pensji pracowników, zwolnienie z opłat ZUS lub jest to niewystarczające do prowadzenia przedsiębiorstwa i utrzymania zadeklarowanych miejsc pracy, beneficjent poddziałania 19.2 może się powołać na przepisy dotyczące siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (skutki epidemii). Wymagane jest przy tym aneksowanie umowy. W odniesieniu do możliwości korzystania z dofinansowania do pensji pracowników należy zaznaczyć, iż rozporządzenie wykonawcze dla poddziałania 19.2 reguluje w § 17 ust. 1 pkt 8, iż do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników. W związku z tym, korzystanie z ww. dofinansowania do pensji pracowników w ramach danego przedsiębiorstwa w ramach pozostałych operacji, nie jest traktowane jako współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych z innych środków publicznych. Nie ma naruszenia przepisu § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

 

 1. Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji

Koszty, które zostały poniesione w ramach operacji na szkolenia, konferencje, wyjazdy, które nie zostały zrealizowane w sposób w jaki zostały zaplanowane, powinny być rozliczane jeśli planowane zadanie zostanie zrealizowane na tyle, na ile jest to możliwe w danej sytuacji, umożliwiając tym samym ocenę zrealizowania celu nawet w stopniu minimalnym, np. zrealizowanie zdania w innej formie (szkolenia/konferencje online), albo przesunięte w czasie do realizacji. W przypadku, gdy beneficjent wpłacił już zaliczki na określone usługi w ramach realizowanej operacji a dostawca usługi jej nie wykonał, beneficjent w pierwszej kolejności powinien podjąć kroki w celu odzyskania zaliczki od usługodawcy, lub uzgodnienia realizacji usługi w innym terminie. Dopuszczalna jest również zmiana celu operacji. Możliwość przesunięcia zobowiązania do realizacji w terminie późniejszym oraz zmiana celu operacji dają przepisy zmieniające ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. W pozostałych przypadkach zastosowanie będą miały przepisy odnoszące się do siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku zmiany celu czy przesunięcia w czasie wykonania określonego zadania konieczna będzie również zmiana umowy w tym zakresie. 

 

 1. Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej

Dopuszczalne jest odstąpienie od egzekwowania ww. warunku w uzgodnieniu z lokalną grupą działania (LGD), w sytuacji, gdy zatrudnienie tych osób stało się niemożliwe z przyczyn związanych z COVID-19. W tym przypadku również zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. Konieczne będzie aneksowanie umów w tym zakresie. 

 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020 r.

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze szczegółowymi odpowiedziami dotyczącymi powyższych zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce.

Pismo MRiRW z dn. 6 maja 2020 r.

NAGŁÓWEK MRIRW

Data publikacji: 07.05.2020

 

 

 
Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 7 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 
1. Gminy Zbuczyn;
2. Marii Porowskiej;
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach;
4. ProFood Sylwia Marchel;
5. Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory”;
6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku;
7. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domanicach.
 
 
 
Data publikacji: 29.04.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU. poz. 695) zmieniająca m. in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:

 • od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

law changes 544x360

Data publikacji: 29.04.2020

 

Dnia 31 marca 2020 roku wszedł w życie pakiet przepisów, tzw. „I Tarcza Antykryzysowa”, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568) (dalej: ustawa) przewiduje m. in., przy spełnieniu określonych warunków, zwolnienie z opłacenia składek do ZUS.

W kontekście możliwości skorzystania z powyższego uprawnienia, wśród wielu Beneficjentów pojawiają się pytania i wątpliwości czy takie działanie będzie zgodne z warunkami umowy o przyznaniu pomocy zawartej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy na:

 1. Operacje realizowane w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 • w przypadku samozatrudnienia Beneficjent ma obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego od dnia złożenia wniosku o płatność I transzy  (a w przypadku gdy beneficjent korzysta  z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy) i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynął dwa lata od wypłaty płatności końcowej;
 • w przypadku utworzenia miejsca pracy, Beneficjent ma obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o płatność II transzy i utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres dwóch lat od wypłaty płatności końcowej;
 1. Operacje realizowane w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
 • Beneficjent ma obowiązek utworzenia określonej w umowie liczby miejsc pracy na podstawie umowy o pracę, ponoszenia kosztów zatrudnienia i ich utrzymania do dnia w którym upłynął  3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie:

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionych przez Beneficjentów pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, które obecnie są w fazie projektu, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej.

W odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej" w zakresie  tzw. wakacji składkowych, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.

Tarcza Antykryzysowa

 

Data publikacji: 15.04.2020

Wielkanoc 2020 życzenia LGD page 001

Data publikacji: 09.04.2020

 

Szanowni Beneficjenci LGD Ziemi Siedleckiej! 

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy bądź płatność końcową, są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji. 

Dokument ten należy złożyć w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy bądź płatności końcowej. 

Szczegółowe informacje wraz z informacją pomocniczą dot. wypełniania znajdują się do pobrania na stronie internetowej: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 Data publikacji: 03.04.2020

FIO przedłuz 1030x964

O samym naborze pisaliśmy TUTAJ.

Data publikacji: 30.03.2020

 

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił, że rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej. W pakiecie osłonowym znalazły się zarówno zmiany w obowiązku sprawozdawczym CIT-8, trybie zlecania i rozliczania zadań publicznych, jak i uruchomienie w Narodowym Instytucie Wolności Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych.

Szczegółowe informacje tutaj.

Komunikat

Data publikacji: 15.03.2020

Informujemy, że od 3 kwietnia 2020 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 1/2020 - „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną", alokacja 100 000 zł

NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze", alokacja 250 000 zł

 

Termin naborów: 03.04.2020-20.04.2020 r.

Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI -> NABORY WNIOSKÓW 2020.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: tel. 25 633 01 39.

Data publiakcji: 17.03.2020

Z radością informujemy, że kolejny rok z rzędu jesteśmy Ambasadorem Programu Mazowsze Lokalnie

Uwaga: 13 marca Operatorzy (w tym m.in. Stowarzyszenie Sokial, członek naszej LGD) uruchomili generator i już można składać wnioski w konkursie Mazowsze Lokalnie.

Mazowsze Lokalnie to jeden z niewielu konkursów, w którym mogą brać udział grupy nieformalne, czyli np. SOŁECTWA, RADY RODZICÓW, GRUPY SPORTOWE (osoby uczestniczące we wspólnych zajęciach biegowych, fitness). To również konkurs dla młodych organizacji, np KÓŁ GOSPODYŃ, których dużo powstało w ostatnim czasie. Jako Ambasador programu jesteśmy od tego, aby informować, pomagać w przygotowaniu wniosków, użyczać osobowiści prawnej, itd. 

Zapraszamy do współpracy!
http://mazowszelokalnie.pl/

FIO

Data publikacji: 15.03.2020

89778879 2541681579439143 1993033437170106368 o

Szanowni Państwo, 
w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników jesteśmy zmuszeni ograniczyć możliwość wizyt w biurze LGD Ziemi Siedleckiej do odwołania. Zachęcamy do korzystania z komunikacji e-mailowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznej (25 6330139 lub 606515555). W sprawach pilnych istnieje możliwość umówienia doradztwa, ale tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z pracownikiem biura LGD w celu ustalenia terminu i miejsca wizyty.
Życząc Państwu zdrowia pozostaję z poważaniem, 
Hubert Pasiak
Prezes Zarządu

 

Data publikacji: 15.03.2020

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. Programowi „Moje miejsce na Ziemi” będzie towarzyszyło 18 spotkań w całej Polsce, podczas których mieszkańcy będą mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie.

Na trasę rusza Fotobus Fundacji Orlen. PIERWSZY PRZYSTANEK TO SIEDLCE: 11 MARCA BR. W GODZ. 12.00-17.00 NA PLACU SIKORSKIEGO. Na mieszkańców czekają liczne atrakcje oraz konkurs. SIEDLECKIM LAUREATEM ubiegłorocznej edycji programu było Stowarzyszenie Tutajteraz.

PKN ORLEN na wsparcie przeznaczy najwyższą do tej pory kwotę w tym programie, bo aż 3 mln zł. Szansę na grant ma w tym roku aż 300 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 marca br.

Więcej informacji pod linkiem: https://prowly.com/88700-fundacja-orlen-wspiera-spolecznosci-lokalnew-ramach-programu-grantowego-moje-miejsce-na-ziemi

Fundaja ORLEN

WYNIKI 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów: 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019.

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” ", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000 zł 

 

NABÓR 11/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” , który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 500 000 zł 

 

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 600 000 zł 

 

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 900 000 zł 

 

NABÓR 14/2019 - „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”- który jest zgodny z zakresem określonym w  §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł 

 

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 32 wnioski; 1 wniosek został wycofany. Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 10/2019     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych            

NABÓR 11/2019
wniosek wycofany 

NABÓR 12/2019          
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych          

NABÓR 13/2019          
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych                  

NABÓR 14/2019         
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych          

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 29.01.2020 r. 

Data publikacji: 04.02.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że w 2020 r. nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizowany w dwóch turach.


PIERWSZA TURA: 10.02.2020 r. – 14.02.2020 r.
Pula środków KFS przeznaczona do rozdysponowania: 3 000 000,00 zł
Preferowany termin rozpoczęcia form: nie wcześniej niż 23.03.2020 r., nie później niż 30.06.2020 r.

DRUGA TURA: 11.05.2020 r. – 15.05.2020 r.
Pula środków KFS przeznaczona do rozdysponowania (kwota ta może ulec zwiększeniu  w związku z powstaniem oszczędności środków): 851 400,00 zł
Preferowany termin rozpoczęcia form: nie wcześniej niż 01.07.2020 r., nie później niż 13.11.2020 r.


Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą rozdysponowywane w ramach następujących priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (na podstawie: Barometru zawodów 2020 – Powiatu siedleckiego i Miasta Siedlceoraz Barometru zawodów 2020 – Województwa mazowieckiego);
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju (na podstawie: Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku str. 5 – jako obszar kluczowy wybrano: przemysł i produkcję (rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym) oraz Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 r. str. 144 i 146 – jako branże kluczowe wybrano: usługi społeczne, handel, przemysł spożywczy i maszynowy, budownictwo oraz turystykę);
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnej lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.


UWAGA:

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w kancelarii tutejszego Urzędu w godzinach 8:00-16:00, na aktualnie obowiązujących drukach, dostępnych pod adresem:http://siedlce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy.
 2. Złożone przez Pracodawców wnioski, będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące Zasady przyznawania Pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach w 2020 r.oraz Wytyczne dot. realizacji KFS 2020, zgodnie z kryteriami oceny wniosku.

 
Zachęcamy do:

 • konsultacji i weryfikacji przygotowanych dokumentów w pokoju nr 120 Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, przed rozpoczęciem naboru wnioskówPUP w Siedlcach zaprasza do kontaktu telefonicznego:

25 7943217 – Edyta Pikulska – pośrednik pracy
25 7943218 – Justyna Piwko – specjalista ds. rozwoju zawodowego
25 7943219 – Klaudia Lęgas – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Data publikacji: 03.02.2020

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach przy ul. Chopina 10.Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Data publikacji: 20.01.2020

Dnia 24 grudnia (wtorek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej jest nieczynne. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Unknown

Data publikacji: 23.12.2019

Życzenia 2019 LGD page 001

Data publikacji: 20.12.2019

Informujemy, iż 13 grudnia br. zakończyły się nabory wniosków w następujących naborach:

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” - alokacja 300 000 zł;

NABÓR 11/2019  - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” – alokacja 500 000 zł;

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 600 000 zł;

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 900 000 zł;

NABÓR 14/2019 -"Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej" – alokacja 100 000 zł.

Wszystkim Wnioskodawcwom dziękujemy za zainteresowanie i złożone dokumenty. Niebawem rozpocznie się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ww. naborach.

Data publikacji: 17.12.2019

Zapytanie ofertowe 1065x800

Zapytanie ofertowe nr 6 POBIERZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 POBIERZ

Projekt umowy – załącznik nr 2 POBIERZ

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 POBIERZ

Data publiakcji: 06.12.2019 

Protokół z przebiegu postępowania - TABLICE

Data publiakcji: 06.12.2019 

ZMIANA PRZEPISÓW

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Teskt dostępny tutaj. (Dz.U. 2019 poz. 2023)

Data publikacji: 28-11-2019

Mazowsze słynie z wielu produktów tradycyjnych i regionalnych, które wyróżniają się pod względem smaku, zapachu czy sposobu ich przyrządzania. Rynek takich produktów odgrywa coraz większe znaczenie w Polsce i w całej Unii Europejskiej. To, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, pokazało bezpłatne szkolenie pn. „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – produkty regionalne i tradycyjne“. Wzięło w nim udział blisko 100 osób z ośmiu powiatów województwa mazowieckiego. 

 Szkolenie odbyło się 27 listopada w sali konferencyjnej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach. Na szkolenie przyjechali mieszkańcy powiatów: siedleckiego, łosickiego, mińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, ostrowskiego i otwockiego. Byli wśród nich ci, którzy wytwarzają produkty tradycyjne i regionalne, osoby chcące je produkować, pracownicy naukowi, pracownicy siedleckiego oddziału MODR, członkowie KGW, rolnicy, przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane tematyką spotkania, jak też młodzież szkolna i studenci. 

IMG0007

Otwarcia szkolenia dokonali: Marek Czapski – prezes OSM w Siedlcach, Wojciech Radzikowski – prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, współwłaściciel piekarni Ratuszowa Radzikowscy w Siedlcach oraz Łukasz Wawryniuk w imieniu prezesa Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej Huberta Pasiaka. Koordynatorem szkolenia była Karolina Stańska z zarządu PIPRiL Oddział Mazowiecki.

Krzysztof Zaniewski z Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poprowadził część wprowadzającą. Wyjaśnił różnice między produktami lokalnymi, regionalnymi a tradycyjnymi, a także przedstawił przykłady z terenu Mazowsza. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja listy produktów tradycyjnych (ok. 140 produktów).

Agnieszka Piętka, zajmująca się serowarstwem, w ciekawy sposób pokazała jak łączy wytwarzanie produktów tradycyjnych z innowacją. Przedstawiła dobre praktyki, omówiła także sposoby na pozyskiwanie środków finansowych w celu rozbudowy serowarni. Drugim ogniwem szkolenia był Rolniczy Handel Detaliczny (RHD). Tu istotę tego tematu w kontekście sprzedaży produktów tradycyjnych prezentował Wiesław Kalicki. Uczestnicy w tej części szkolenia poznali aspekty prawne i podatkowe oraz praktyczne sposoby prowadzenia handlu detalicznego. 

Wszyscy biorący udział w szkoleniu mieli zapewniony katering, na który składały się dania przygotowane z produktów regionalnych i tradycyjnych z całego Mazowsza. Potrawy zostały przygotowane przez Bogusławę Retkowską z Gościńca Goździejewskiego z Kątów Goździejewskich Drugich (gm. Dębe Wielkie).

Produkty dziedzictwa kulinarnego są ważnym elementem oferty turystycznej i agroturystycznej. Są swoistym magnesem przyciągającym do gospodarstw agroturystycznych. Wytwarzanie takich produktów i ich promocja jest też szansą na rozwój regionu. Szkolenie zakończyła długa dyskusja nad najczęściej pojawiającymi się problemami podczas wytwarzania produktów tradycyjnych czy regionalnych. 

Organizatorami szkolenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego – Oddział Mazowiecki oraz OSM Siedlce. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, "Echo Katolickie" oraz "Życie Siedleckie".

O szkoleniu czytaj także na: podlasie24.pl, mazowickie.ksow.pl oraz w: "Echo Katolickie" nr 49/2019.

Podsumowanie cyklu szkoleń na: mazowieckie.ksow.pl

IMG00010

IMG0004

Data publiakcji: 27.11.2019 

 

Zapytanie ofertowe 1065x800

Zapytanie ofertowe nr 5 POBIERZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 POBIERZ

Projekt umowy – załącznik nr 2 POBIERZ

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 POBIERZ

Data publiakcji: 26.11.2019 

Zapytanie ofertowe 1065x800

Zapytanie ofertowe nr 4 POBIERZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 POBIERZ

Projekt umowy – załącznik nr 2 POBIERZ

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 POBIERZ

Data publiakcji: 26.11.2019 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania sięo przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które rozpoczynają  się w LGD Ziemi Siedleckiej od 29.11.2019 r.

Data: 21.11.2019 r. (czwartek)
Miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 40)
Prowadzący: Marzena Cieślak
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.

Wnioskodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają po 3 punkty w ramach odbywających się naborów!

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Data publikacji: 13.11.2019

Informujemy, że od 29 listopada 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” - alokacja 300 000 zł

NABÓR 11/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” – alokacja 500 000 zł

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 600 000 zł

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 900 000 zł

NABÓR 14/2019 - "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej" – alokacja 100 000 zł

Termin naborów: 29.11.2019-13.12.2019 r.

Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI -> NABORY WNIOSKÓW 2019.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: tel. 25 633 01 39.

Data publiakcji: 12.11.2019 

Zapytanie ofertowe 1065x800

Zapytanie ofertowe nr 3 POBIERZ

Zmienione zapytanie ofertowe nr 3 POBIERZ

UWAGA! Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego nr 3 z dnia 08.11.2019 r., w związku z powyższym zmieniono termin składania ofert, który wydłużono do 19.11.2019 r. do godz. 15:30.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1  POBIERZ

Projekt umowy – załącznik nr 2 POBIERZ

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 POBIERZ

Data publiakcji: 08.11.2019 

Zapytanie ofertowe 1065x800

Zapytanie ofertowe nr 1 POBIERZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 POBIERZ 

Projekt umowy – załącznik nr 2 POBIERZ

Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 POBIERZ  

Data publiakcji: 08.11.2019 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowane dokumenty: LSR na lata 2016-2023, Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR .

W dniu 29 października 2019 roku został podpisany, w tym zakresie, aneks do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012/16 z dnia 17.05.2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie. Dokument znajduje się na stronie internetowej LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka: Pliki- Dokumenty LSR.

Data publikacji: 30.10.2019

Uwaga

Informujemy, że w dniach 21-22 października 2019 roku biuro LGD Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Pracownicy LGD będą uczestnikami Szkoły Moderatorów Partycypacji Publicznej realizowanej w ramach projektu "Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego".

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
- Zespół LGD Ziemi Siedleckiej
 
Data publikacji: 17.10.2019 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach zrealizował 25 września w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej i Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym operację „Aktywizacja mieszkańców wsi w działalności pozarolniczej - konferencja”, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Bezpłatna konferencja, która odbyła się w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 21 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Operacja była skierowana do 90 mieszkańców wsi województwa mazowieckiego, w szczególności rolników, prowadzących działalność agroturystyczną bądź turystykę wiejską, zagrody edukacyjne, liderek KGW i stowarzyszeń oraz przedstawicieli LGD, organizacji pozarządowych, zajmujących się w ramach swojego działalności podejmowaną w ramach operacji tematyką. Cieszymy się, że w spotkaniu wzięło ponad 100 osób, głoqnie kobiet wiejksich.

Program 6-godzinnej konferencji był bardzo różnorodny. Wśród wystąpień był wykład Małe przetwórstwo i sprzedaż produktów w gospodarstwach rolnych, wygłoszony przez dr. hab. Romana Niedziółkę - profesora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Udzielił on uczestnikom konferencji wielu praktycznych wskazówek dotyczących krótkich łańcuchów dostaw. Najnowszą, fachową wiedzę z zakresu turystyki, przedstawiła prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska z Zakładu Turystyki i Rozwoju Wsi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezentując wykład Zagroda edukacyjna jako innowacja w turystyce wiejskiej. Obszernie omówiono też promocję działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Wykłady wygłosiły prelegentki z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW: dr inż. Ewa Jaska przedstawiła możliwości wykorzystania do tego celu mediów, zaś dr inż. Agnieszka Werenowska omówiła rolę i zasady organizacji eventów. Część wykładową konferencji zakończyła Alicja Zasuwik - prezes Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie, która zapoznała uczestników z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej  w  praktyce.

03. uczestnicy konferencji

Istotną częścią obrad była wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Swoją wiedzę zaprezentowali nie tylko  przedstawiciele nauki, ale i praktycy. Bardzo ciekawy przykład działalności agroturystycznej i  edukacyjnej przedstawiła Mariola Kowalska z gminy Siennica, prowadząca zagrodę edukacyjną Mazowieckie Sioło Julianówka. Swoim doświadczeniem podzieliła się z uczestnikami konferencji również Anna Szpura, która założyła działalność gospodarczą: pracownię P.U.H. Kulin Art, w której wytwarza i sprzedaje głównie produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Podczas konferencji swoją działalnością i osiągnięciami pochwaliły się Koło Gospodyń Wiejskich "Korniczanki" z gminy Stara Kornica oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki z gminy Siedlce, które śpiewem zakończyło naszą konferencję.

W trakcie obrad wykładowcy prowadzili konsultacje eksperckie, zaś członkowie Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego na stoisku informacyjnym udzielali praktycznych porad dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej.

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja - poprzez bezpośrednie zaangażowanie różnych podmiotów (mieszkańcy wsi, rolnicy, naukowcy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, LGD, stowarzyszenia, KGW, doradcy MODR) - pozwoliła na wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń w omawianym zakresie.

Data publikacji: 30.09.2019 r.

 

71085340 2720045354675197 7236101595392376832 n

70967413 1135679273299180 4436940205928218624 n

70792900 349100495801616 2167905813765554176 n

70896127 2639411869445030 6045491473590255616 n

08.20konsultacje20dot.20eventF3w 20dr20inBF.20Agnieszka20Werenowska

10. stoisko Mazowiecko Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego

09.20wykB3ad20pani20Alicji20Zasuwik20 20spF3B3dzielnia20socjalna20ZioB3a20Siedleckie

15.20konsultacje20z20dr20hab.20Romanem20NiedziF3B3kB9

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

 1. Gminy Siedlce

Siedlce, 09.09.2019

Protokół

Siedlce, 05.09.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji została wybrana następująca kandydatura:

 1. Pan Łukasz Albin Wawryniuk, zam. Nowe Mierzwice

stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji (1/2 etatu)

Osoba wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na w/w stanowisku pracy oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana niektórych treści LSR jest związana z wnioskami organów LGD.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumentów LGD znajdą Państwo poniżej:

 1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty inne niż LGD - propozycja zmian
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - propozycja zmian
 4. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian

 Opublikowano: 22.08.2018

geocaching strona

Zachęcamy do udziału w konkursach „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej” oraz „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Tematem przewodnim konkursu „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej” są skrytki geocachingowe oraz questy zlokalizowane na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemie Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce - gmina wiejska, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn). Konkurs polega na odnalezieniu jak największej liczby skrytek geocachingowych oraz przejściu jak największej liczby questów, które znajdują się na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Za każde odnalezienie skrytki geocachingowej uczestnik otrzyma 1 punkt. Odnalezienie powinno być potwierdzone elektronicznym wpisem oraz wpisem w tradycyjnym logbooku skrytki. Wpisy będą weryfikowane po zakończeniu konkursu przy pomocy systemu geocaching.com oraz logbooków w skrytkach. Natomiast za każde ukończenie questa uczestnik otrzyma 3 punkty. Każde ukończenie questa powinno być udokumentowane pieczęcią przybitą na ulotce questa, która zostanie okazana Komisji konkursowej w celu weryfikacji.

Każdego, kto chciałby podzielić się turystycznymi wrażeniami z rodzinnych wycieczek mających na celu odkrywanie skrytek geocachingowych oraz questów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce - gmina wiejska, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) zapraszamy do udziału w konkursie „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”.

Każdy uczestnik może przesłać jeden tekst opisujący przygody związane z odkrywaniem skrytek geocachingowych oraz questów na terenie LGD Ziemi Siedleckiej. Liczy się ciekawa treść, osobiste spostrzeżenia, ciekawostki i zaobserwowane atrakcje. Do każdego tekstu (do 10 000 znaków ze spacjami) możecie dołączyć także do 5 zdjęć związanych z opisywaną przez Was rodzinną przygodą. Tekst nie może mieć charakteru artykułu reklamowego.

Autor najciekawszego tekstu zostanie uhonorowany atrakcyjną nagrodą.

Regulaminy:

 1. Regulamin konkursu „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej”
 2. Regulamin konkursu „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 9 sierpnia 2019r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Doświadczenie w pracy – preferowane, co najmniej 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
 3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2014 – 2020,
 4. Podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,
 5. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
 6. Biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel) i Internetu,
 7. Prawo jazdy kat. B.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych.
 2. Wskazana znajomość zasad współfinansowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,
 3. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów,
 4. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 –2020
  w zakresie działań dotyczących LGD, w szczególności działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Systematyczne monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR,
 2. Przygotowywanie, sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał,
 3. Nadzór i monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących w ramach wdrażania LSR,
 4. Kompletowanie, przetwarzanie i archiwizacja ankiet monitorujących,
 5. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 6. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
 7. Prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, pod względem zgodności z LSR
  i zaplanowanych w niej wskaźników,
 8. Monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości,
 9. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
 10. Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu,
  w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
 11. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 10 wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji ,zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
 12. Rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji
  w ramach LSR,
 13. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
  i międzynarodową,
 14. Realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji,
 15. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 16. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez  składającego ofertę),
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI" – w terminie do 19 sierpnia do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201 lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 - 1600.

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

Prezes Zarządu
/-/ Hubert Pasiak

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach przystąpił do realizacji operacji „Aktywizacja mieszkańców wsi w działalności pozarolniczej- konferencja”, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

W związku z tym, zapraszamy na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 25 września br. o godz. 9.30 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21, na sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Operacja kierowana jest do 90 mieszkańców wsi województwa mazowieckiego, w szczególności: rolników, prowadzących działalność agroturystyczną/ turystykę wiejską, zagrody edukacyjne, liderek KGW i stowarzyszeń oraz przedstawicieli LGD, organizacji pozarządowych, zajmujących się w ramach swojego działalności podejmowaną w ramach operacji tematyką.

Osoby zainteresowane konferencją, proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt:

Maria Sudnik
MODR Oddział Siedlce
ul. Kazimierzowska 21
tel. 25 640 09 11
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik:
PROGRAM KONFERENCJI

ksow

WYNIKI 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów: 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019.

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” ", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000 zł 

 

NABÓR 11/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” , który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 500 000 zł 

 

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 600 000 zł 

 

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 900 000 zł 

NABÓR 14/2019 - „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”- który jest zgodny z zakresem określonym w  §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł 

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 32 wnioski; 1 wniosek został wycofany. Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 10/2019     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych            

NABÓR 11/2019
wniosek wycofany 

NABÓR 12/2019          
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych          

NABÓR 13/2019          
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych                  

NABÓR 14/2019         
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych          

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 29.01.2020 r. 

Opublikowano: 04.02.2020

 


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.06.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  7/2019, 8/2019 i 9/2019.

 • NABÓR 7/2019 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 420 000 zł.

 • NABÓR 8/2019 "Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 350 000 zł.

 • NABÓR 9/2019 "Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 7 a lub b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 9 wniosków. W dniu 01 lipca 2019 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 7/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 8/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 9/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Opublikowano: 01.07.2019


Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 i 6/2019. W ramach naboru nr 5/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

 • NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

 • NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 250 000 zł.

 • NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

 • NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

 • NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

 • NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 200 000 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 11 wniosków. W dniu 17 kwietnia 2019 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 1/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 2/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 3/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 4/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 5/2019
nie wpłynął żaden wniosek

NABÓR 6/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Opublikowano: 18.04.2019

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. od godz. 14.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 17.06.2019r.

forum1

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 13.06.2019

projektwspolpracypasek

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie wystąpienia (PRELEGENT) podczas „Forum Organizacji Pozarządowych – Rola NGO w Aktywnej Turystyce”.
• Czas trwania wystąpienia: 2 godziny
• Uczestnicy spotkania: do 40 osób – mieszkańcy obszaru LGD – przedstawicieli organizacji pozarządowych, za rekrutację i miejsce szkolenia odpowiada zamawiający LGD ZS.
• Zakres merytoryczny od prowadzącego trenera: znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych.
• Materiały dla uczestników: wydrukowane prezentacje dla każdego uczestnika.
• Miejsce realizacji: obszar LGD ZS.
• Zamawiający odpowiada za zapewnienie niezbędnego sprzętu (laptop, rzutnik, ekran itp.).

2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oferty należy składać do dnia 14.06.2019

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: cena za wykonanie całości zamówienia: 100%

5. Zamawiający udzieli zamówienia trzem wykonawcom, którzy zaproponują najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Załącznik:
formularz oferty

Opublikowano: 06.06.2019

projektwspolpracypasek

Szanowni Beneficjenci!

Informujemy, że dnia 05.06.2019 r. zostały udostępnione nowe wersje wniosków o płatność wraz z instrukcja jego wypełniania w wersji 4z w zakresie:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokument są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawu: notes + długopis

▪ kartki: min. 80 czystych kartek
▪ notes winien zawierać długopis
▪ wymiary: A5
▪ liczba: 40 sztuk

2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oferty należy składać do dnia 14.06.2019

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: cena za wykonanie całości zamówienia: 100 %

5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Opublikowano: 06.06.2019

projektwspolpracypasek

event

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowisk w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

 1. Pani Kingi Rowickiej-Rogulskiej,
 2. Pani Katarzyny Markiewicz, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "Izydory"
Siedlce, 29.05.2019
 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które się w LGD Ziemi Siedleckiej od 24.05.2019 r.

Data: 20.05.2019 r. (poniedziałek)
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro
Prowadzący: Beata Młyńska, Paweł Nasiłowski
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.

Wnioskodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają po 3 punkty w ramach odbywających się naborów!

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Zapraszamy na szkolenie nauczycieli przyrody, historii, geografii, sołtysów, lokalnych działaczy, przedstawicieli gmin i ośrodków kultury.

Termin i miejsce:

16 maja 2019 r. od godz. 14.00, Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA, Chlewiska 22, 08-130 Kotuń

W programie:

 • Omówienie zasad geocachingu i regulaminu
 • Jak przygotować skrytkę wraz z wyposażeniem i maskowaniem
 • Jak zarejestrować skrytkę w systemie
 • Przydatne programy i aplikacje dla każdego miłośnika geocachingu
 • Możliwości wykorzystania geocachingu w edukacji regionalnej i promocji miejscowości

Wskazane jest, by uczestnik szkolenia posiadał już konto na www.geocaching.com oraz miał na koncie kilka znalezionych skrytek. Mile widziani na szkoleniu uczestnicy wyjazdu studyjnego do Górzna i spotkania informacyjnego.

Prosimy o przyniesienie na szkolenie małych i średnich zabawek (już niepotrzebnych w domu, np. resoraki, gogosy, figurki, zwierzątka itp.) lub gadżetów, które posłużą, jako przedmioty na wyminę wkładane do geoskrytek.

Zgłoszenia należy przysyłać do na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z racji planowanego poczęstunku, proszę o potwierdzenie planowanego przybycia (do środy 15 maja, godz. 09.00).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 13.05.2019

projektwspolpracypasek

Termin: 24.05.2019r. - 06.06.2019r.

 1. NABÓR 7/2019 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, alokacja – 420 000 zł
 2. NABÓR 8/2019 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, alokacja - 350 000 zł
 3. NABÓR 9/2019 „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”, alokacja - 100 000 zł
 1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – alokacja 500 000 zł

W dniu 15.04.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 i 6/2019. W ramach naboru nr 5/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze", alokacja - 100 000 zł

 1. Gmina Zbuczyn - „Budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Tchórzew”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

 1. Grupa Ekologiczna - „Wspieranie oraz budowanie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony przyrody obszaru LGD Ziemi Siedleckiej”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego", alokacja - 250 000 zł

 1. Gmina Domanice - „Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości zlokalizowanego na działce nr 1380 w Domanicach, pow. Siedlecki ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Domanice”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domanicach - „Rewitalizacja zabytkowego budynku "Starej Plebanii" w Domanicach”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

 1. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku – Majątku - „Renowacja organów w kościele w Krzesku – Majątku”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Żebraku - „Plac gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

 1. Katarzyna Markiewicz - „Konserwacja trzech zabytkowych rzeźb z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego, świętego Piotra i świętego Pawła w kaplicy cmentarnej w Wodyniach”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej", alokacja - 100 000 zł

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach- „Integracja i aktywizacja społeczna najlepszą inwestycji”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych", alokacja -100 000 zł

 1. 1. Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka - „Wsparcie rozwoju organizacji: Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i grup nieformalnych z terenu LGD Ziemi Siedleckiej poprzez organizację warsztatów”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

 1. Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS - II edycja”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej", alokacja -100 000 zł

Nie wpłynął żaden wniosek

NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej", alokacja - 200 000 zł

 1. Miasto i Gmina Mordy - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”

Kwota dofinansowania – 199 747 zł (127 099 zł)

Informujemy, że dnia 2 maja 2019 r. (czwartek) biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

www

Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2019 r. (piątek) biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące rozstrzygnięcia naborów wniosków.

Protokół z posiedzenia Rady

Siedlce, 17.04.2019

Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące teren Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, przedsiębiorców itp.) na spotkania informacyjne dotyczące nowoczesnych narzędzi aktywnej turystyki i promocji regionu, które odbędą się:
- we wtorek, 16 kwietnia 2019 r., o godz. 18.00 w Krzeskim Domu Kultury,
- w środę, 17 kwietnia 2019 r., o godz. 10.00 w Dworze Mościbrody (restauracja Dworska).

Ponadto prosimy o przygotowanie na spotkanie propozycji ciekawych miejsc z terenu Państwa gminy.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu współpracy "Promocja regionów poprzez aktywną turystykę".

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 15.04.2019 r. od godz. 14.30 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji,
w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 08.04.2019r.

Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące teren Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, przedsiębiorców itp.) na spotkania informacyjne dotyczące nowoczesnych narzędzi aktywnej turystyki i promocji regionu, które odbędą się:
- we wtorek, 16 kwietnia 2019 r., o godz. 15.00 w Wiejskim Dom Kultury, Krzesk-Królowa Niwa 154, 08-111 Krzesk,
- w środę, 17 kwietnia 2019 r., o godz. 10.00 w Dworze Mościbrody, Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew.

Ponadto prosimy o przygotowanie na spotkanie propozycji ciekawych miejsc z terenu Państwa gminy.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 05.04.2019

projektwspolpracypasek

Zapraszamy na geocachingowy wyjazd studyjny.

W ramach zadania zaplanowano 3-dniowy wyjazd do Polskiej stolicy geocachingu w województwie kujawsko – pomorskim wszystkich partnerów Projektu Współpracy. Celem wyjazdu jest zaprezentowanie uczestnikom projektu oferty turystycznej w miejscu, gdzie natężenie skrytek na 1 km2 jest największe w Polsce, praktyczne zwiedzanie PowerTraila, Skarby Lasu, poszukiwania 8 rodzajów skrytek, wykład metodyczny dot. geocachingu, spotkanie z lokalnymi keszerami – twórcami skrytek w okolicy Górzna, spotkania i dyskusje dot. geocachingu np. zakładania skrytek, serwisowania itp., uczestnictwo w lokalnym evencie geocacherskim. Celem wyjazdu studyjnego jest również wzajemne poznanie się, integracja osób zaangażowanych w grę gocachingową, wymiana doświadczeń podczas tworzenia nowych skrytek, co ułatwi tworzenie nowej oferty edukacyjno- turystycznej oraz przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju gocachingu na obszarze każdej LGD.

Liczba osób: 12 osób

Termin i miejsce:

8-10 maja 2019 r. od godz. 14.00, Hotel Wapionka, Górzno

Zgłoszenia należy przysyłać do na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 05.04.2019

projektwspolpracypasek

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

 1. PRODENTAL Martyna Rosińska
Siedlce, 18.03.2019
 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

 1. Bartosz Murawiec
Siedlce, 08.03.2019
 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które się w LGD Ziemi Siedleckiej od 04.03.2019 r.

Data: 08.03.2019 r. (piątek)
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro
Prowadzący: Beata Młyńska, Paweł Nasiłowski
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia.

Wnioskodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają po 3 punkty w ramach odbywających się naborów!

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Usługa transportowa: 3 dniowy wyjazd dla 12 osób – około 540 km (Górzno, woj. kujawsko pomorskie).

Zakres oferty:

 • transportowa: 3 dniowy wyjazd dla 12 osób – około 540 km (Górzno, woj. kujawsko pomorskie na trasie Siedlce – Górzno – Siedlce
 • Czas trwania spotkania: 3 dni
 • Termin realizacji: 08-10.05.2019
 • Uczestnicy wyjazdu: 12 osób

2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oferty należy składać do dnia 28.02.2019

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: cena za wykonanie całości zamówienia: 100 %

5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Opublikowano: 20.02.2019

projektwspolpracypasek

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Pana Łukasza Weredy
 2. Wytwórni Pasz i Koncentratów "EKO-PASZ"

Przewodniczącym Rady LGD został wybrany Pan Marcin Bobryk, a Wiceprzewodniczącą Rady Pani Dominika Łastowska-Pietrasik. Serdecznie gratulujemy!

Protokół z posiedzenia Rady

Data publikacji: 13/02/2019

Informujemy, że od 4 marca 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 250 000 zł.

NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł

NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 200 000 zł.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem, tel. 25 633 01 39!

Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki - Nabory 2019.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. od godz. 16.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 6. Rozpatrzenie wniosku Pana Łukasza Weredy dotyczącego prośby o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy do końca marca 2019r., umowa nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 „Epoxy- Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”).
 7. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 8. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
 9. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu bądź nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku zawartej pomiędzy Panem Łukaszem Weredą a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 pn. „Epoxy-Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”.
 10. Rozpatrzenie wniosku Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” dotyczącego zmiany terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną na dni: od 1 do 24 lipca 2019r., umowa nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”).
 11. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 12. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
 13. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu lub nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 roku, zawartej pomiędzy Wytwórnią Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 07.02.2019r.

23 stycznia 2019 r. w Siedlcach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz wybory do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej na kolejną, trzyletnią kadencję.

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD"), to organizacja tworzona na obszarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświatowych, instytucji kultury, parafii, OSP i innych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz inni mieszkańcy danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce LGD najczęściej działają jako stowarzyszenia i tak też jest na obszarze powiatu siedleckiego. Po zarejestrowaniu LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym, które nastąpiło 21 października 2013r., zaczęła ona działać na obszarze większości powiatu siedleckiego, tj. obszaru obejmującego gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn.

W grudniu 2015 r., po dwóch latach przygotowań, złożyliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR) – tłumaczy Prezes Zarządu LGD, Hubert Pasiak. Opracowaliśmy ją oddolnie, z zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przede wszystkim, tzw. "zwykłych mieszkańców". Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 10. miejscu na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Naszym głównym zadaniem jest teraz skuteczne i mądre wydanie tych środków. Chcemy, aby były one „kołem zamachowym” wielu cennych dla naszego obszaru projektów i inicjatyw – podkreśla Prezes.

Dzięki realizacji inicjatywy LEADER na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej aktualnie realizowanych jest wiele inwestycji i projektów, które zmieniają Ziemię Siedlecką. Są one realizowane w ramach trzech głównych celów LGD: I. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego (na działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023 przewidziano 1 800 000 zł.), II. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.(przewidziano 4,5 mln zł), III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców (przewidziano 2,7 mln zł.). Siedlecka LGD dotąd ogłosiła 26 konkursów i wybrała do dofinansowania dziesiątki projektów na łączną kwotę ponad 4,7 mln zł.

Członkowie LGD podkreślają, że we władzach swoich przedstawicieli mają wszystkie samorządy, wchodzące w skład organizacji. Oprócz Huberta Pasiaka, który jest Prezesem Zarządu od powołania LGD w 2013 r., w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej jest po jednym przedstawicielu każdego samorządu.

ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Hubert Pasiak
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Hapunowicz (Wójt Gminy Zbuczyn)
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Klepacki(Wójt Gminy Wodynie)
Skarbnik Zarządu – Krzysztof Kryszczuk (Wójt Gminy Wiśniew)
Sekretarz Zarządu – Grzegorz Góral (Wójt Gminy Kotuń)
Członek Zarządu – Henryk Brodowski (Wójt Gminy Siedlce)
Członek Zarządu – Karol Tchórzewski (Starosta Siedlecki)

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący – Tomasz Miszta (przedsiębiorca, przedstawiciel Gminy Domanice)
Wiceprzewodnicząca – Iwona Księżopolska (Wójt Gminy Mokobody)
Członek – Krzysztof Bujalski  (Wójt Gminy Suchożebry)
Członek – Jerzy Długosz (Wójt Gminy Skórzec)

RADA:
Marcin Bobryk – sektor gospodarczy – Gmina Zbuczyn
Beata Izdebska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew
Marlena Paczek – sektor publiczny – Gmina Wodynie
Renata Bogdalska-Gałach – sektor gospodarczy – Gmina Siedlce
Bożena Kisielińska – sektor społeczny (mieszańcy) – Gmina Mokobody
Jarosław Dobrowolski – sektor społeczny (mieszańcy) – Gmina Kotuń
Dominika Łastowska-Pietrasik – sektor społeczny – Gmina Skórzec
Magdalena Pilszka – sektor gospodarczy – Gmina Suchożebry
Katarzyna Karpiarz – sektor publiczny – Gmina Domanice
Jolanta Stańczuk – sektor społeczny – Miasto i Gmina Mordy
Jadwiga Będkowska – sektor publiczny – Powiat Siedlecki

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW W 2019 ROKU

 1. Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze.

Kwota alokacji - 100 000 zł

 1. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i  kulturowego.

Kwota alokacji - 250 000 zł

 1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy. międzysektorowej.

Kwota alokacji - 100 000 zł 

 1. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Kwota alokacji - 200 000 zł

 1. Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz  zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej.

Kwota alokacji - 200 000 zł 

GG5A7883

GG5A7915

GG5A7917

GG5A7986

GG5A8005

Liczba konkursów: 26
6 naborów – brak wniosków

Łączna kwota dotacji: 4 847 768 złoty

Cel ogólny: I. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 1. Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze.

Kwota alokacji - 200 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 199 999 zł

 1. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Kwota alokacji - 550 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 548 906 zł

 1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej.

Kwota alokacji - 200 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 200 000

 1. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Kwota alokacji - 50 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 50 000 zł

ŁĄCZNIE: 998 906 złotych

Cel ogólny: II. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.

1.Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota alokacji - 600 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji 600 000 zł

 1. Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota alokacji - 700 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 677 165

 1. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze.

Kwota alokacji - 300 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji – 300 000 

 1. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej.

Kwota alokacji - 300 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji – 287 978  zł

ŁĄCZNIE: 1 865 143 złotych

Cel ogólny: III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

 1. Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną.

Kwota alokacji - 100 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 100 000 zł

 1. Upowszechnianie wiedzy o obszarze

Kwota alokacji - 200 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 199 955

 1. Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej.

Kwota alokacji - 1 500 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji- 1 483 734

 1. Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej

Kwota alokacji - 200 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 199 999

ŁĄCZNIE: 1 983 689 złotych

Cel ogólny: I. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Limit dostępnych środków na  działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023
- 1 800 000 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania –  998 906 zł. (55,49%)

Cel ogólny: II. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.
Limit dostępnych środków na  działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023      - 4 500 000 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania – 1 865 143 zł. (41,45%)
 
Cel ogólny: III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.
Limit dostępnych środków na  działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023 – 2 700 000 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania – 1 983 689 zł. (73,47%)

01

02

03

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

zyczenia

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 r. biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
Siedlce, 12.12.2018
 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 4 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu
 3. Pani Anny Samoćko-Durek
 4. Pani Doroty Nasiłowskiej-Paczuskiej

Siedlce, 05.12.2018

protokół

W dniu 16 listopada 2018 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedleckiej.
Dokument znajduje się na stronie internetowej LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki- Dokumenty LSR.

 

Siedlce, 16.11.2018r.

Informujemy, że dnia 2 listopada 2018 roku (piątek), Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne, za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zrealizowała operację pn.: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, której celem było powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie uczestniczyła w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania prowadziły do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych, ale również pozyskanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i praktycznego wdrożenia, dzięki możliwościom jakie stwarza działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 2. Pana Piotra Trębickiego


  Protokół

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Pani Anny Samoćko - Durek
 2. Gminy Kotuń

Protokół

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę 1/10/2018 w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia opinii na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek Pani Anny Samoćko-Durek.

Protokół

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.