Grafika WWW wyniki naborów 2021 2

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR 7/2021 – „Tworzenie nowych pod-miotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia*          
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 278 864,67 euro / 1 115 458,68 zł

NABÓR 8/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:
265 580,28 euro / 1 062 321,12 zł

NABÓR 9/2021 – „Wspieranie działań pole-gających na budowie lub modernizacji
i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”
– przedmiot operacji jest określony

w §2 ust.1 pkt 5,6,8 Rozporządzenia*           
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 253 941,68 euro / 1 015 766,72 zł  

NABÓR 10/2021 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia*           
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 43 336,08 euro / 173 344,32 zł

NABÓR 11/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5,6, 8 Rozporządzenia*       
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 36 028,94 euro / 144 115,76 zł

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)      

       

Do rozdysponowania było tym razem ponad 3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł przeznaczono na tworzenie nowych firm i 1 mln zł na rewitalizację obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej. Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęły łącznie 42 wnioski w 5 naborach ogłoszonych 2 listopada 2021 r. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

NABÓR 7/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 8/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 9/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           


NABÓR 10/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 11/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

Informujemy, także że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym również 3 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

1.pana Mateusza Izdebskiego;
2. pani Patrycji Domaradzkiej;
3. pana Jakuba Chyżego.

ProtokolPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 11.01.2022 r.

 

Data publikacji: 17.01.2022 r.

 

 
Grafika WWW wyniki naborów 2021 PUBLICUprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR 1/2021 – „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone podmioty gospodarcze” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000 zł 

 

NABÓR 2/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)           
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 360 000 zł 

 

NABÓR 3/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).          
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 600 000 zł 

 

NABÓR 4/2021 – „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”– który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt. 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)        
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 150 000 zł 


NABÓR 5/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt. 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)           

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 200 000 zł 


NABÓR 6/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – dotyczy tylko projektu pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt. 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)           

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 50 000 zł 


Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęły łącznie 23 wnioski. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 


Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 1/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 2/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 3/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           


NABÓR 4/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych        

Omyłkowo załączono nieprawidłowy plik dot. listy operacji wybranych do dofinansowania zgodnych z LSR w ramach naboru 4/2021. Poniżej umieszczamy poprawny plik:
Lista operacji wybranych

 

NABÓR 5/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych       

 

NABÓR 6/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

Informujemy, także że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym również 5 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku;
2. pani Magdaleny Kubak;
3. pani Ewy Agnieszki Adamus;
4. pana Andrzeja Jacka Adamusa;
5. pana Łukasza Durka.

 

Protokol        PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 27.05.2021 r.   | CZĘŚĆ 1CZĘŚĆ 2CZĘŚĆ 3

 

 

Data publikacji: 04.06.2021 r.