nbv

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana treści LSR jest związana ze zmianą przepisów oraz koniecznością przesunięc środków finansowych.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian: CZĘŚĆ 1  | CZĘŚĆ 2 

 Opublikowano: 07.06.2022


Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana treści LSR jest związana ze zmianą przepisów oraz koniecznością przesunięc środków finansowych.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian: POBIERZ CZĘŚĆ 1    POBIERZ CZĘŚĆ 2

2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - propozycja zmian 

 Opublikowano: 30.03.2022


Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana treści LSR jest związana z podwyższeniem wysokości środków finansowych w ramamch poddziałania 19.2 i 19.4 oraz z wnioskami organów LGD.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian: POBIERZ CZĘŚĆ 1    POBIERZ CZĘŚĆ 2

 Opublikowano: 10.06.2021


Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana niektórych treści LSR jest związana z wnioskami organów LGD.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 15.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumentów LGD znajdą Państwo poniżej:

  1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian: CZĘŚĆ ICZĘŚĆ II
  2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - propozycja zmian 

 Opublikowano: 27.11.2020


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje liczne działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, głównie poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i wspieranie oddolnych inicjatyw w tym zakresie.

W trakcie prac związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wyłoniono następujące grupy docelowe:
1. przedsiębiorcy – podmioty, które tworząc lub rozwijając swoją działalność mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych na rynek pracy.
2. grupy defaworyzowane, w tym: osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku), osoby w wieku 50+, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem oraz osoby do 30. roku życia. Ponadto grupami, do których skierowane zostaną działania w ramach LSR, są przedstawiciele trzeciego sektora oraz samorządy gminne.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD ZS znalazła się na 10 miejscu wśród ocenionych strategii w województwie mazowieckim. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej uzyskało dofinansowanie na poziomie ponad 11 mln zł przeznaczonych na lata 2016–2023, z czego połowa pozyskanych środków będzie przeznaczona na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i rozwijanie istniejących firm, a tym samym wzrost liczby nowych miejsc pracy.
W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 realizowane będą następujące cele:

Cel główny I: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego
Cel szczegółowy 1: Kształtowanie tożsamości lokalnej, w szczególności poprzez zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego. Projekt obejmuje wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze oraz działania polegające na rewitalizacji obiektówi miejsc lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Cel szczegółowy 2: Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczeństw lokalnych. Przedsięwzięcie będzie polegało na aktywizacji i integracji społeczności lokalnych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej, a także wspieraniu rozwoju organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Pomoc przeznaczona będzie dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Kwota przeznaczona na ww. działania na lata 2016- 2023 wynosi 1 800 000 zł.

Cel główny II: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia
Cel szczegółowy 1: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie oraz rozwijanie działalności poprzez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie a także tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Cel szczegółowy 2: Promocja współpracy i przedsiębiorczości społecznej. W ramach tego działania planuje się utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podniesienie ich kompetencji. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, osoby z grup defaworyzowanych i mieszkańcy obszaru objętego działaniem LSR. Wysokość premii dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 60 000 zł. Limit pomocy na jednego beneficjenta w ramach rozwijania działalności gospodarczej wynosi: 300 000 zł. Limit pomocy dla operacji w okresie realizacji LSR wynosi: 300000 zł, a w przypadku inkubatora przetwórstwa lokalnego 500 000 zł. Kwota przeznaczona na ww. na lata działanie wynosi: 4 500 000 zł.

Cel główny III: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.
Cel szczegółowy 1: Wsparcie dla rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie polegające na wspieraniu działań polegających na budowie, modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej oraz wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej obszaru
Cel szczegółowy 2: Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru LGD oraz jego promocja.
Obejmuje m.in.: tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną, tworzenie sieci współpracy na obszarze działania LSR w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie wiedzy o obszarze. Projekt kierowany jest dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Kwota przeznaczona na ww. działanie na lata 2016- 2023 wynosi:2 700 000 zł.


Intensywność wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest określone w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Siedleckiej. Warunkiem otrzymania dotacji będzie złożenie kompletnego wniosku, zgodnego z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego ierowanego przez Społeczność dostępnej na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Biuro LGD ZS świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych.

Ważne! Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa, na granty, tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego itd.) ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe). Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce Wnioski. Szczegółowe informacje na temat zakresu, formy i wysokości pomocy oraz kryteriów jej przyznawania, a także procedur wyboru i oceny operacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pod nr 25 633 01 39.


 Do pobrania:



 Akty prawne:



 

 

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana treści LSR jest związana ze zmianą przepisów oraz koniecznością przesunięc środków finansowych.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian: CZĘŚĆ 1  | CZĘŚĆ 2 

 Opublikowano: 07.06.2022


 

 

NIEAKTUALNE 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana treści LSR jest związana ze zmianą przepisów oraz koniecznością przesunięc środków finansowych.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian: POBIERZ CZĘŚĆ 1    POBIERZ CZĘŚĆ 2

2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - propozycja zmian 

 

 Opublikowano: 30.03.2022


NIEAKTUALNE 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana treści LSR jest związana z podwyższeniem wysokości środków finansowych w ramamch poddziałania 19.2 i 19.4 oraz z wnioskami organów LGD.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian: POBIERZ CZĘŚĆ 1    POBIERZ CZĘŚĆ 2

 Opublikowano: 10.06.2021


NIEAKTUALNE 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana niektórych treści LSR jest związana z wnioskami organów LGD.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 15.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumentów LGD znajdą Państwo poniżej:

  1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II
  2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - propozycja zmian 

 Opublikowano: 27.11.2020

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz