Wyniki nabórów 2022

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2022 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR 1/2022 „Tworzenie nowych pod-miotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia*        
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 186 264,28 euro / 745 057,12 zł

NABÓR 2/2022 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia*             
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:
75 448,52 euro /  301 794,08 zł

* Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 943)              

Do rozdysponowania było tym razem ponad 1 mln zł. Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęły łącznie 21 wniosków w 2 naborach ogłoszonych 7 września 2022 r. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 943), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

NABÓR 1/2022 
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR2/2022   
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 15.11.2022 r. - kliknij

Data publikacji: 18.11.2022 r.

Grafika WWW wyniki naborów 2021 2

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR 7/2021 – „Tworzenie nowych pod-miotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia*          
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 278 864,67 euro / 1 115 458,68 zł

NABÓR 8/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:
265 580,28 euro / 1 062 321,12 zł

NABÓR 9/2021 – „Wspieranie działań pole-gających na budowie lub modernizacji
i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”
– przedmiot operacji jest określony

w §2 ust.1 pkt 5,6,8 Rozporządzenia*           
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 253 941,68 euro / 1 015 766,72 zł  

NABÓR 10/2021 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia*           
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 43 336,08 euro / 173 344,32 zł

NABÓR 11/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5,6, 8 Rozporządzenia*       
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 36 028,94 euro / 144 115,76 zł

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)      

       

Do rozdysponowania było tym razem ponad 3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł przeznaczono na tworzenie nowych firm i 1 mln zł na rewitalizację obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej. Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęły łącznie 42 wnioski w 5 naborach ogłoszonych 2 listopada 2021 r. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

NABÓR 7/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 8/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 9/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           


NABÓR 10/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 11/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

Informujemy, także że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym również 3 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

1.pana Mateusza Izdebskiego;
2. pani Patrycji Domaradzkiej;
3. pana Jakuba Chyżego.

ProtokolPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 11.01.2022 r.

 

Data publikacji: 17.01.2022 r.

 

 
Grafika WWW wyniki naborów 2021 PUBLICUprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR 1/2021 – „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone podmioty gospodarcze” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000 zł 

 

NABÓR 2/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)           
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 360 000 zł 

 

NABÓR 3/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).          
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 600 000 zł 

 

NABÓR 4/2021 – „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”– który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt. 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)        
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 150 000 zł 


NABÓR 5/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt. 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)           

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 200 000 zł 


NABÓR 6/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – dotyczy tylko projektu pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust. 1 pkt. 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)           

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 50 000 zł 


Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęły łącznie 23 wnioski. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 


Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 1/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 2/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR 3/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           


NABÓR 4/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych        

Omyłkowo załączono nieprawidłowy plik dot. listy operacji wybranych do dofinansowania zgodnych z LSR w ramach naboru 4/2021. Poniżej umieszczamy poprawny plik:
Lista operacji wybranych

 

NABÓR 5/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych       

 

NABÓR 6/2021    
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

Informujemy, także że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym również 5 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku;
2. pani Magdaleny Kubak;
3. pani Ewy Agnieszki Adamus;
4. pana Andrzeja Jacka Adamusa;
5. pana Łukasza Durka.

 

Protokol        PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 27.05.2021 r.   | CZĘŚĆ 1CZĘŚĆ 2CZĘŚĆ 3

 

 

Data publikacji: 04.06.2021 r.


Nabory 2021

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 7/2021-11/2021: 17.11.2021 r. - 30.11.2021 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew


NABÓR 7/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
Kwota alokacji: 278 864,67 euro / 1 115 458,68 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 7/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 7/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 7/2021  POBIERZ 

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 7/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

8.) Biznesplan (wersja 4z)  POBIERZ (PDF)

9.) Biznesplan (wersja 4z)  POBIERZ (.docx)

10.) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)  POBIERZ  (.xlsx)

11.) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)  POBIERZ (PDF)

12.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  POBIERZ (.xlsx)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-11 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 8/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
Kwota alokacji: 265 580,28 euro / 1 062 321,12 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 8/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 8/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 8/2021  POBIERZ 

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 8/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ  (.xlsx)

8.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ (PDF)

9.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

10.) Biznesplan (wersja 4z)  POBIERZ (PDF)

11.) Biznesplan (wersja 4z)  POBIERZ (.docx)

12.) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)  POBIERZ  (.xlsx)

13.) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)  POBIERZ (PDF)

14.) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z   POBIERZ (PDF)

15.) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z   POBIERZ (.xls)

16.) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z   POBIERZ (PDF)

17.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  POBIERZ (.xlsx)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-16 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 9/2021 – „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowania przestrzeni publicznej”
Kwota alokacji: 253 941,68 euro / 1 015 766,72 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 9/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 9/2021  POBIERZ

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 9/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ  (.xlsx)

8.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ (PDF)

9.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-9 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 10/2021 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”
Kwota alokacji: 43 336,08 euro / 173 344,32 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 10/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 10/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 10/2021  POBIERZ  

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 10/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ  (.xlsx)

8.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ (PDF)

9.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-9 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


NABÓR 11/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”
Kwota alokacji: 36 028,94 euro / 144 115,76 zł

1.) Ogłoszenie o naborze nr 11/2021 POBIERZ

2.) Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 11/2021 POBIERZ

3.) Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 11/2021  POBIERZ  

4.) Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 11/2021  POBIERZ (.docx)

5.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (.xlsx)

6.) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  POBIERZ  (PDF)

7.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ  (.xlsx)

8.) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących POBIERZ (PDF)

9.) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)  POBIERZ (PDF)

Dokumenty aplikacyjne z pkt. 5-9 dostepne także na stronie ARiMR  KLIKNIJ TUTAJ


Data publikacji: 02.11.2021

 

 

 


 NABORY ARCHUIWALNE 1/2021-6/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 1/2021-6/2021: 16.04.2021 r. - 29.04.2021 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew


NABÓR 1/2021 – „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone podmioty gospodarcze”; kwota alokacji: 300 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


NABÓR 2/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji: 360 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 3/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji: 600 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


NABÓR 4/2021 – „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”; kwota alokacji: 150 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 4/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 4/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 5/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”; kwota alokacji: 200 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 5/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 5/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 5/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 NABÓR 6/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” – dotyczy tylko projektu pt. „Centrum Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej”; kwota alokacji - 50 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 6/2021 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2021 POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2021  POBIERZ 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 6/2021  POBIERZ (.docx)

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ (.docx)


 Data publikacji: 29.03.2021

 

 

 

 

 

Nabory wniosków 2020

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 1/2020-2/2020: 03.04.2020 r. - 20.04.2020 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce


NABÓR 1/2020 - „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną", alokacja 100 000  zł

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2020  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2020  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2020  POBIERZ

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ


NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze", alokacja 250 000  zł

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2020  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2020  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2020  POBIERZ

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ


 Data publikacji: 17.03.2020

grafikanaboru2019

 

Data publikacji: 12/11/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków w ramach naborów 10/2019-14/2019: 29.11.2019 r. - 13.12.2019 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” - alokacja 300 000  zł

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 10/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 10/2019  POBIERZ     

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 10/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ

 

NABÓR 11/2019  - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” – alokacja 500 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 11/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 11/2019  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 11/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ

 

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 600 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 12/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 12/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 12/2019  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 12/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ

 

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 900 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 13/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 13/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 13/2019  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 13/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ

 

NABÓR 14/2019 -"Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej" – alokacja 100 000 zł

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019 POBIERZ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 14/2019  POBIERZ

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 14/2019  POBIERZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 14/2019  POBIERZ - wersja edytowalna tutaj

Dokumenty aplikacyjne POBIERZ

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  POBIERZ 

INFORMACJE ARCHIWALNE DOTYCZĄCE NABORÓW 1/2019-9/2019:

 

 

Data publikacji: 09/05/2019

NABORY 7/2019-9/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków w naborach 7/2019-9/2019: 24.05.2019 r. - 06.06.2019 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków w naborach 7/2019-9/2019: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

NABÓR 7/2019 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Ogłoszenie o naborze nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   pobierz

 

NABÓR 8/2019 "Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   pobierz

 

NABÓR 9/2019 "Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej"

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 


Data publikacji: 13/02/2019

NABORY 1/2019-6/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków w naborach 1/2019-6/2019: 04.03.2019 r. - 18.03.2019 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków w naborach 1/2019-6/2019: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze"

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego"

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej"

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych"

Ogłoszenie o naborze nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej"

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018.

  • Nabór 8/2018- „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.
  • Nabór 9/2018- „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.
  • Nabór 10/2018- „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”, przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.
  • Nabór 11/2018- „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej”, przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 6 wniosków. W dniu 2 lipca 2018 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 8/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 9/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 10/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 11/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.02.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 i 5/2018.
 
Nabór 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 600 000,00 zł.


Nabór 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 400 000,00 zł.


Nabór 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej” –  przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 300 000,00 zł.


Nabór 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego” – który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.


Nabór 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.


Nabór 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”- przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł przeznaczone na jeden projekt „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

Nabór 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” –  przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 27 wniosków. W dniu 19 lutego 2018 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.


NABÓR 1/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


NABÓR 2/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


NABÓR 3/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


NABÓR 4/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


NABÓR 5/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ


Informujemy, że w odpowiedzi na nabory nr: 6/2018 i 7/2018 nie wpłynęły żadne wnioski.
Data publikacji 19/02/2018

 

 

HISTORIA
5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Wówczas był to wyraźny sygnał, że większość gmin z terenu powiatu siedleckiego, skupionych dotąd w innej, znacznie większej LGD, zamierza utworzyć lokalne partnerstwo w „układzie powiatowym” oraz na poważnie przygotowują się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020. Zarejestrowanie LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 21 października 2013 r. W 2014 roku deklaracje członkowskie złożyły kolejno następujące samorządy gmin: Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Mokobody, Suchożebry, Mordy, Domanice, Kotuń, a w 2015 roku gmina Siedlce oraz Powiat Siedlecki. Równolegle do LGD ZS przystępowały organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy obszaru. W ten sposób staliśmy się silną organizacją pozarządową, którą tworzy ponad 70 członków, reprezentujących sektor publiczny, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i tzw. „zwykłych” mieszkańców.


TERAŹNIEJSZOŚĆ
W grudniu 2015 r., po dwóch latach przygotowań, złożyliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR). To efekt ciężkiej pracy nas wszystkich, członków LGD, pracowników biura, lokalnych liderów i ekspertów, którzy żyją wśród nas! Opracowaliśmy ją oddolnie, z ogromnym zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przede wszystkim, tzw. "zwykłych mieszkańców". Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 10. miejscu na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Naszym głównym zadaniem jest teraz skuteczne i mądre wydanie tych środków. Chcemy, aby były one „kołem zamachowym” wielu cennych dla naszego obszaru projektów i inicjatyw.


PRZYSZŁOŚĆ
Potencjał naszej LGD, to przede wszystkim ludzie (członkowie, pracownicy i wolontariusze), aktywni, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw publicznych, komercyjnych i społecznych. Każdego dnia pracujemy, aby w pełni wykorzystać ten potencjał. Aby jednak zmieniać rzeczywistość, skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne, realizować kolejne wyzwania, nasza organizacja poszukuje nowych idei i partnerów do ich realizowania. Jest otwarta na tworzenie porozumień i silnych partnerstw różnych instytucji i grup społecznych. Przed nami dużo pracy i daleka droga, ale dotychczasowa działalność, aktywność, energia i dobra atmosfera w organizacji pozwalają patrzeć z nadzieją!

W imieniu całej Lokalnej Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zapraszam do współpracy!

Krzysztof Kryszczuk
Prezes Zarządu

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz