Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

Nabór 7/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.), limit środków dostępnych na nabór – 150 000,00 zł.

Nabór 8/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” – dotyczy tylko projektu pt. „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS”- przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.), limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.

Nabór 9/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” - przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.), limit środków dostępnych na nabór – 150 000,00 zł.

Nabór 10/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej” przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.), limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.

Nabór 11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze”– przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.), limit środków dostępnych na nabór – 300 000,00 zł.

Nabór 12/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej”– przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.), limit środków dostępnych na nabór – 300 000,00 zł.

Nabór 13/2017 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.), limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 9 wniosków.

W dniu 9 sierpnia 2017 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.


LISTA OPERACJI WYBRANYCH - Nabór 7/2017
LISTA OPERACJI WYBRANYCH - Nabór 8/2017
LISTA OPERACJI WYBRANYCH - Nabór 11/2017

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR - Nabór 7/2017
LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR - Nabór 8/2017
LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR- Nabór 11 2017

PROTOKÓŁ-POSIEDZENIE RADY 03.08.2017

REJESTR INTERESÓW 03.08.2017

Informujemy, że w odpowiedzi na nabory nr: 9/2017, 10/2017,12/2017 oraz 13/2017 nie wpłynęły żadne wnioski.

Data publikacji 09/08/2017


Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

Nabór 5/2017 - „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”, zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków dostępnych na nabór – 1 700 000,00 zł.

                                                        
Nabór 6/2017- „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”, zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 7 a albo b Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków dostępnych na nabór – 200 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 11 wniosków.

W dniu 6 czerwca 2017 r wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania zgodnych z LSR

Nabór 5/2017 pobierz
Nabór 6/2017 pobierz


Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór 5/2017 pobierz
Nabór 6/2017 pobierz

Data publikacji 06/06/2017


Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

Nabór 1/2017 - „Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”, odpowiadający §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dostępnych na nabór – 200 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł – przeznaczone na projekt pt.: „Utworzenie Centrum Informacji Przyrodniczej dla Obszaru LGD ZS”.


Nabór 2/2017 - „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”, odpowiadający §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dostępnych na nabór – 550 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł przeznaczone na projekt pt. „Forum inicjatyw na rzecz dziedzictwa historycznego i kulturowego Ziemi Siedleckiej”.


Nabór 3/2017 -
„Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”, odpowiadający §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dostępnych na nabór –100 000,00 zł.

Nabór 4/2017 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”, odpowiadający §2 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dostępnych na nabór –100 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 25 wniosków, w tym jeden został wycofany.

W dniu 25 maja 2017 r wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania zgodnych z LSR

Nabór 1/2017 pobierz
Nabór 1/2017 pobierz
Nabór 2/2017 pobierz
Nabór 3/2017 pobierz
Nabór 4/2017 pobierz

Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór 1/2017 pobierz
Nabór 2/2017 pobierz
Nabór 3/2017 pobierz
Nabór 4/2017 pobierz

 Data publikacji 25/05/2017

Zapisz