grafikanaboru2019

Data publikacji: 09/05/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 24.05.2019 r. - 06.06.2019 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

NABÓR 7/2019 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Ogłoszenie o naborze nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 7/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   pobierz

 

NABÓR 8/2019 "Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 8/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność objętym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   pobierz

 

NABÓR 9/2019 "Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej"

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 9/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz


Data publikacji: 13/02/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 04.03.2019 r. - 18.03.2019 r. (do godz. 16.00)

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze"

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego"

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej"

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych"

Ogłoszenie o naborze nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 4/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 5/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej"

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 6/2019   pobierz

Dokumenty aplikacyjne   pobierz

 

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018.

  • Nabór 8/2018- „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.
  • Nabór 9/2018- „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.
  • Nabór 10/2018- „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”, przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.
  • Nabór 11/2018- „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej”, przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 6 wniosków. W dniu 2 lipca 2018 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 8/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 9/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 10/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 11/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.02.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 i 5/2018.
 
Nabór 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 600 000,00 zł.


Nabór 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 400 000,00 zł.


Nabór 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej” –  przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 300 000,00 zł.


Nabór 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego” – który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.


Nabór 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.


Nabór 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”- przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł przeznaczone na jeden projekt „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

Nabór 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” –  przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). - limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 27 wniosków. W dniu 19 lutego 2018 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.


NABÓR 1/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


NABÓR 2/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


NABÓR 3/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


NABÓR 4/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


NABÓR 5/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ


Informujemy, że w odpowiedzi na nabory nr: 6/2018 i 7/2018 nie wpłynęły żadne wnioski.
Data publikacji 19/02/2018