Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

- Pani Marii Porowskiej;
- Pani Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory";
- Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

Protokół 30.11.2020

 

Data publikacji: 03.12.2020 r.

 

Piękno Doliny Liwca 1

 

Data publikacji: 27.05.2022 r.


Regulamin udziału w Międzynarodowym Plenerze Malarskim "Piękno Doliny Liwca"

Pobierz

 

Data publikacji: 20.05.2022 r.


Od 21 października 2021 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz ze Stowarzyszeniem - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy RAZEM” z siedzibą w Węgrowie realizuje projekt współpracy pt. „Piękno Doliny Liwca”, który jest współfinansowany ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Celem projektu jest wypromowanie obszaru na terenie dwóch LGD poprzez nagranie filmów profesjonalnych, filmików amatorskich, przeprowadzenie konkursu fotograficznego, wydanie kalendarzy, przeprowadzenie międzynarodowego pleneru malarskiego oraz stworzenie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

W projekcie zaplanowany jest szereg działań promocyjnych, kulturalnych i społecznych, w tym LGD ZS będzie realizowało np. międzynarodowy plener malarski. Podsumowaniem pleneru będzie wydanie folderu, w którym zostaną zaprezentowane prace malarskie wraz z informacją o autorach prac. Prace, które powstaną podczas pleneru zostaną uwiecznione w kalendarzu ściennym.

W ramach projektu powstało już Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Wiśniewie, tuż obok siedziby biura LGD ZS, w którym można uzyskać podstawowe informacje oraz materiały dotyczące walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Ziemi Siedleckiej, w tym Doliny Liwca. Centrum będzie koordynowało współpracę w obszarze turystyki na terenie Ziemi Siedleckiej, będzie promowało walory turystyczne Ziemi Siedleckiej poprzez udział w wydarzeniach promocyjnych na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej, gdzie będzie miało swoje własne stoisko informacyjno-promocyjne. Zostanie również stworzona podstrona internetowa dedykowana promocji walorów turystycznych Ziemi Siedleckiej. Innowacyjnym rozwiązaniem funkcjonowania Centrum będą dwie, mobilne Budki Nietelefoniczne, w których będzie można uzyskać informacje o atrakcjach turystycznych obszaru.

Kolejne działania, które skierowane są na promowanie walorów turystycznych Dolina Liwca to: 10  spacerów wirtualnych 3D po najciekawszych naszych obiektach, które będą dostępne w Internecie, 30 zdjęć panoramicznych 3600 na Dolinę Liwca oraz film i audycje promujące Ziemię Siedlecką.

Projekt zakończy się konferencją podsumowującą działania zrealizowane w ramach projektu.

Okres realizacji projektu: od 21 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wartość projektu: 335 422,99zł, w tym LGD ZS: 240 252,00zł.

 

 

Wyniki naborów logo ogólne

  

Wyniki naborow 2020 1 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca 2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów: 1/2020 oraz 2/2020.

NABÓR 1/2020 - "Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno - kulturalną” - przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 6,8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł 

NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” - przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 250 000 zł  

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 10 wniosków; 1 wniosek został wycofany. Wnioski 4 czerwca 2020 r. zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 1/2020     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych            

NABÓR 2/2020     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych

Informujemy, także że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym również 3 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek: 

1.Katarzyny Markiewicz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Izydory”;

2.Łukasz Goś „GOŚ SERWIS”;

3. Szymon Młyński.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 02.06.2020 r.

Data publikacji: 03.06.2020