WYNIKI 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów: 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019.

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone  podmioty gospodarcze” ", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000 zł 

 

NABÓR 11/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” , który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 500 000 zł 

 

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 600 000 zł 

 

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 900 000 zł 

NABÓR 14/2019 - „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”- który jest zgodny z zakresem określonym w  §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł 

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 32 wnioski; 1 wniosek został wycofany. Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 10/2019     
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych            

NABÓR 11/2019
wniosek wycofany 

NABÓR 12/2019          
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych          

NABÓR 13/2019          
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych                  

NABÓR 14/2019         
Lista operacji zgodnych z LSR     
Lista operacji wybranych          

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 29.01.2020 r. 

Opublikowano: 04.02.2020

 


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.06.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  7/2019, 8/2019 i 9/2019.

  • NABÓR 7/2019 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 420 000 zł.

  • NABÓR 8/2019 "Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 350 000 zł.

  • NABÓR 9/2019 "Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 7 a lub b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 9 wniosków. W dniu 01 lipca 2019 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 7/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 8/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 9/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Opublikowano: 01.07.2019


Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 i 6/2019. W ramach naboru nr 5/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

  • NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

  • NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 250 000 zł.

  • NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

  • NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

  • NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

  • NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 200 000 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 11 wniosków. W dniu 17 kwietnia 2019 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 1/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 2/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 3/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 4/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 5/2019
nie wpłynął żaden wniosek

NABÓR 6/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Opublikowano: 18.04.2019