Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następującego naboru:
NABÓR 1/2024 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno- kulturalną” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia*      

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz. U. z dnia 9 października 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 189 064,62 euro / 756 258,48 zł

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 12 wniosków. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 943), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Lista operacji zgodnych z LSR POBIERZ

Lista operacji wybranych POBIERZ

Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej POBIERZ

 

Data publikacji: 14.03.2024 r.