Wyniki nabórów 2022

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2022 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR 1/2022 „Tworzenie nowych pod-miotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia*        
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 186 264,28 euro / 745 057,12 zł

NABÓR 2/2022 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” – przedmiot operacji jest określony w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia*             
Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:
75 448,52 euro /  301 794,08 zł

* Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 943)              

Do rozdysponowania było tym razem ponad 1 mln zł. Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęły łącznie 21 wniosków w 2 naborach ogłoszonych 7 września 2022 r. Wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski. 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 943), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

NABÓR 1/2022 
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

 

NABÓR2/2022   
Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych           

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 15.11.2022 r. - kliknij

Data publikacji: 18.11.2022 r.