23 stycznia 2019 r. w Siedlcach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz wybory do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej na kolejną, trzyletnią kadencję.

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD"), to organizacja tworzona na obszarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświatowych, instytucji kultury, parafii, OSP i innych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz inni mieszkańcy danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce LGD najczęściej działają jako stowarzyszenia i tak też jest na obszarze powiatu siedleckiego. Po zarejestrowaniu LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym, które nastąpiło 21 października 2013r., zaczęła ona działać na obszarze większości powiatu siedleckiego, tj. obszaru obejmującego gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn.

W grudniu 2015 r., po dwóch latach przygotowań, złożyliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR) – tłumaczy Prezes Zarządu LGD, Hubert Pasiak. Opracowaliśmy ją oddolnie, z zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przede wszystkim, tzw. "zwykłych mieszkańców". Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 10. miejscu na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Naszym głównym zadaniem jest teraz skuteczne i mądre wydanie tych środków. Chcemy, aby były one „kołem zamachowym” wielu cennych dla naszego obszaru projektów i inicjatyw – podkreśla Prezes.

Dzięki realizacji inicjatywy LEADER na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej aktualnie realizowanych jest wiele inwestycji i projektów, które zmieniają Ziemię Siedlecką. Są one realizowane w ramach trzech głównych celów LGD: I. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego (na działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023 przewidziano 1 800 000 zł.), II. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.(przewidziano 4,5 mln zł), III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców (przewidziano 2,7 mln zł.). Siedlecka LGD dotąd ogłosiła 26 konkursów i wybrała do dofinansowania dziesiątki projektów na łączną kwotę ponad 4,7 mln zł.

Członkowie LGD podkreślają, że we władzach swoich przedstawicieli mają wszystkie samorządy, wchodzące w skład organizacji. Oprócz Huberta Pasiaka, który jest Prezesem Zarządu od powołania LGD w 2013 r., w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej jest po jednym przedstawicielu każdego samorządu.

ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Hubert Pasiak
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Hapunowicz (Wójt Gminy Zbuczyn)
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Klepacki(Wójt Gminy Wodynie)
Skarbnik Zarządu – Krzysztof Kryszczuk (Wójt Gminy Wiśniew)
Sekretarz Zarządu – Grzegorz Góral (Wójt Gminy Kotuń)
Członek Zarządu – Henryk Brodowski (Wójt Gminy Siedlce)
Członek Zarządu – Karol Tchórzewski (Starosta Siedlecki)

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący – Tomasz Miszta (przedsiębiorca, przedstawiciel Gminy Domanice)
Wiceprzewodnicząca – Iwona Księżopolska (Wójt Gminy Mokobody)
Członek – Krzysztof Bujalski  (Wójt Gminy Suchożebry)
Członek – Jerzy Długosz (Wójt Gminy Skórzec)

RADA:
Marcin Bobryk – sektor gospodarczy – Gmina Zbuczyn
Beata Izdebska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew
Marlena Paczek – sektor publiczny – Gmina Wodynie
Renata Bogdalska-Gałach – sektor gospodarczy – Gmina Siedlce
Bożena Kisielińska – sektor społeczny (mieszańcy) – Gmina Mokobody
Jarosław Dobrowolski – sektor społeczny (mieszańcy) – Gmina Kotuń
Dominika Łastowska-Pietrasik – sektor społeczny – Gmina Skórzec
Magdalena Pilszka – sektor gospodarczy – Gmina Suchożebry
Katarzyna Karpiarz – sektor publiczny – Gmina Domanice
Jolanta Stańczuk – sektor społeczny – Miasto i Gmina Mordy
Jadwiga Będkowska – sektor publiczny – Powiat Siedlecki

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW W 2019 ROKU

  1. Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze.

Kwota alokacji - 100 000 zł

  1. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i  kulturowego.

Kwota alokacji - 250 000 zł

  1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy. międzysektorowej.

Kwota alokacji - 100 000 zł 

  1. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Kwota alokacji - 200 000 zł

  1. Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz  zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej.

Kwota alokacji - 200 000 zł 

GG5A7883

GG5A7915

GG5A7917

GG5A7986

GG5A8005