Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej przy biurze LGD w Siedlcach (ul. Chopina 10, II piętro) w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017r.:
a) sprawozdanie merytoryczne,
b) sprawozdanie finansowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
10. Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
11. Przestawienie informacji nt. projektów wdrażanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.