Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej jest w zaawansowanym etapie wdrażania planu włączenia społeczności, którego efektem będzie przygotowanie „Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2021-2027”. We wrześniu na obszarze działania LGD ZS odbyły się konsultacje społeczne w ramach przygotowań nowej LSR. Były one wspólnie organizowane przez wójtów poszczególnych gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Siedlce (gm. wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn oraz burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

W dziesięciu otwartych spotkaniach w całym regionie wzięło udział ponad 140 osób. Uczestnicy konsultacji społecznych reprezentowali różne sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. Odbyły się one w ramach przygotowań do stworzenia nowej strategii. Ich podstawowym celem było zebranie informacji, w tym potrzeb, jakie mają mieszkańcy obszaru objętego działaniem LGD ZS. W ramach spotkań uczestnicy dyskutowali m. in. nad oceną potencjału gmin członkowskich, analizowali ich mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wskazywali najważniejsze obszary, na które może mieć wpływ opracowywana strategia. Ważnym punktem programu była dyskusja na temat możliwości realizacji projektów w jak największym stopniu przyczyniających się do rozwoju obszaru LGD ZS i aktywizacji mieszkańców, zgodnie z głównymi cechami podejścia LEADER.

Dobrze opracowana Lokalna Strategia Rozwoju, dzięki udziałowi mieszkańców naszego obszaru w jej przygotowaniu, w znaczącym stopniu ułatwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027.

Jest to dla nas czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania LGD ZS na lepszy! Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach, za Państwa pomoc i wsparcie w tym zakresie.

Konsultacje społeczne są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020.

Logotypy unijne a pod nich tekst: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

 

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Domanicach (20 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Helenowie - gmina Wiśniew (21 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Kotuniu (19 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Mokobodach (13 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Mordach (16 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Skórcu (27 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Suchożebrach (12 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Wodyniach (22 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Zbuczynie (19 września 2022 roku)

Zdjęcie z konsultacji społecznych w Żelkowie Kolonii - gmina Siedlce (15 września 2022 roku)

Fot. LGD ZS

 

 

Data publikacji: 05.10.2022 r.