Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 29 czerwca 2016r. nabór na następujące stanowiska:

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Wykształcenie wyższe,
3. Staż pracy minimum 3 lata,
4. Doświadczenie w zakresie działań rozliczeniowych związanych z realizacją projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych oraz dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki,
5. Doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej oraz w sporządzaniu sprawozdań do UOKIK
w związku z udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis- ustalanie i aktualizacja pomocy de minimis),
6. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji,
7. Prawo jazdy kat. B.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, ekonomia, marketing lub innym o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w/w zakresie.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
2. Ocena zgodności projektów z LSR (polegająca na zweryfikowaniu, czy dany projekt realizuje wskazany cel oraz czy i w jakim stopniu wpływa na osiągnięcie założonych w ramach LSR wskaźników) oraz wg kryteriów oceny projektów,
3. Ocena zasadności projektów (pod kątem zakresu i planowanego budżetu), w tym ustalenie kwoty wsparcia,
4. Podjęcie decyzji o wyborze projektów, w tym odmowa wyboru projektów, które:
-nie są zgodne z LSR,
-nie otrzymały wystarczającej ilości punktów w ramach oceny zgodnie z kryteriami oceny projektów,
5. Przekazanie do SW, we wszystkich przypadkach (oprócz mikro-projektów w ramach projektów parasolowych), do ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności i poprawności ustalonego wsparcia (m.in. pod kątem zgodności z programem, występowania pomocy publicznej, zasad
dla projektów generujących dochód, kwalifikowalności VAT, etc.) jedynie wniosków wybranych
do finansowania w ramach LSR,
6. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
7. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
8. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
9. Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu,
w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
10. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 9 wraz z wnioskami
o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie
z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
11. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
i międzynarodową,
12. Realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,
13. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
14. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).


SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

 

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Doświadczenie w pracy – preferowane, co najmniej 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2014 – 2020,
4. Podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,
5. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
6. Biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel) i Internetu,
7. Prawo jazdy kat. B.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
w zakresie działań dotyczących LGD, w szczególności działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
2. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów,
3. Wskazana znajomość zasad współfinansowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,
4. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Systematyczne monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR,
2. Przygotowywanie, sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał,
3. Nadzór i monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących
w ramach wdrażania LSR,
4. Kompletowanie, przetwarzanie i archiwizacja ankiet monitorujących,
5. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
6. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
7. Prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, pod względem zgodności z LSR
i zaplanowanych w niej wskaźników,
8. Monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości,
9. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
10. Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu,
w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
11. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 10 wraz z wnioskami
o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie
z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
12. Rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji
w ramach LSR,
13. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
i międzynarodową,
14. Realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji,
15. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
16. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).

 

SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW
- 2 OSOBY

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Wykształcenie wyższe,
3. Staż pracy minimum 3 lata,
4. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,
5. Doświadczenie w zakresie doradztwa, doradztwa związanego z realizacją projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych oraz dotyczącego bieżącego funkcjonowania jednostki,
6. Doświadczenie związane z koordynowaniem projektów dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
7. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, techniczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków) lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w/w zakresie
lub innych o profilu zbliżonym,
2. Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE,
3. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów,
4. Znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020,
5. Prawo jazdy kat. B.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej,
2. Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD
i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
4. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
5. Monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
6. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
7. Koordynowanie projektów współpracy,
8. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
9. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
10. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
i międzynarodową,
11. Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
12. Realizacja projektów Stowarzyszenia,
13. Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
14. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz rozliczenia dofinansowania,
15. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
16. Prowadzenia na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu,
w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
17. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 16 wraz z wnioskami
o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie
z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
18. Koordynowanie realizacji szkoleń przewidzianych dla pracowników LGD oraz członków Rady w LSR i członków LGD,
19. Przekazywanie do akceptacji SW wypracowanych przez LGD propozycji w zakresie zmiany kryteriów wyboru projektów.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).

V. KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez składającego ofertę),
4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór
na stanowisko: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ; SPECJALISTA
DS. MONITORINGU I EWALUACJI; SPECJALISTA DS. DORADZTWA
I KOORDYNACJI PROJEKTÓW – w terminie do 8 lipca do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201 lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600,
czwartek – piątek 800 - 1700.
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.
Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:
- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).”
Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

 

praca