Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,  dotyczące kończącego się Konkursu 4.1 RPO WM 2014-2020, które odbędzie się w siedzibie LGD Ziemi Siedleckiej przy ul. Chopina 10 (sala konferencyjna - II piętro) w najbliższy czwartek 6 października 2016 r. w godz. 10.00-14.00.

Zakres tematyczny spotkania:

- Regulamin konkursu - kluczowe zagadnienia/ wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie,
- Kryteria wyboru projektów określonych dla konkursu ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i celowości ich określenia,
- Studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa w kontekście Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,
- Kwalifikowalność wydatków,
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego,
- Pomoc publiczna w sektorze ochrony środowiska i energetyce,
- Zasady realizacji projektów partnerskich,
- Obowiązki informacyjno - promocyjne w ramach RPO WM,
- Konsultacje - omówienie wątpliwości, związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego oraz realizacją projektów w ramach Działania 4.1 RPO WM 2014-2020 (zagadnienia finansowe w projektach partnerskich, kwesta VAT-u, itd).

Ze względu na praktyczny charakter zajęć, w szkoleniu uczestniczyć będą pracownicy Wydziału Wdrażania Priorytetu IV MJWPU.

Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne. Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia.

Hubert Pasiak
Prezes Zarządu
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
tel.: 25 6330139