Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali konferencyjnej przy biurze LGD w Siedlcach (ul. Chopina 10, II piętro) w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał (dla pierwszego lub drugiego terminu).
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
7. Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
8. Przestawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem projektu „Partnerstwa lokalne”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przekazuję w załączeniu protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w Mościbrodach. Uprzejmie przypominam, iż Regulamin prac Walnego Zebrania Członków dopuszcza wyłącznie pełnomocnictwa pisemne, przekazane przed obradami.

Jednocześnie informuję, iż tego samego dnia o godz. 13.00 w biurze LGD odbędzie się krótkie szkolenie skierowane do Członków Rady  z zakresu obsługi programu do oceny wniosków w nadchodzących naborach, które poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz-właściciel Firmy OMIKRON. Oczywiście na szkolenie zapraszamy wszystkich Członków LGD, zainteresowanych tematyką szkolenia. Osoby chętne prosimy o potwierdzenie przybycia.

 

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej odbytego w dniu 9 czerwca 2016 r.

 

24 sierpnia 2016 r.