Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Dworze Mościbrody (Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew, powiat siedlecki) w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 14.00.

Dnia, 2 czerwca 2016 r.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w dniu 09.06.2016 roku

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał (dla pierwszego lub drugiego terminu).
4.Zatwierdzenie porządku obrad.    
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015r.:
a) sprawozdanie merytoryczne,
b) sprawozdanie finansowe.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2015.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
9.Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
10.Wybory do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
11.Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.
12.Przestawienie projektu „Partnerstwa lokalne”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
13.Wolne wnioski.
14.Zakończenie obrad.

 

Załączniki: